Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja persona, pamatojoties uz 2022.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā” ir reģistrēta reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, tā var izvēlēties konkrētu dzīvokli no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta.
Brīvo dzīvokļu saraksts pieejams Brīvības ielā 120, Vienas pieturas aģentūrā un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem
  1. Personas (bērna) invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  2. Politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  3. Bez vecāku gādības palikušiem bērniem- bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu.
  4. Repatrianta izziņas kopija (uzrādot oriģinālu).
  5. Izziņas no ieslodzījumu vietas par atbrīvojumu no ieslodzījuma kopija (uzrādot oriģinālu).
  6. Tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā kopija (uzrādot oriģinālu).
  7. Kvalificētiem speciālistiem darba līguma kopija.
  8.Pensionāra apliecības kopija.
  9.Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu