Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritērijus darījumos ar lauksaimniecības zemi;

1.2. iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam pievienojamos dokumentus;

1.3. kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;

1.4. kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;

1.5. kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi;

1.6. kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas sistēmām;

1.7. termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem;

1.8. kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod, slēdz atpakaļpirkuma līgumu un maina lauksaimniecības zemi;

1.9. kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem