Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nevalstisko organizāciju projektu konkursa mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Jēkabpils novada dome nosaka nevalstisko organizāciju projektu konkursam kopējo finanšu līdzekļu summu kārtējam gadam Jēkabpils novada pašvaldības budžetā, to apstiprinot

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  Nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) projektus iesniedz ar norādi NVO projektu konkursam.
  Projekta pieteikumam jāatbilst „Nolikuma par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” prasībām.
  Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz mēnesi iepriekš pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
  Pēc projektu rezultātu izvērtēšanas un apstiprināšanas Darba grupa sagatavo Domes lēmuma projektu un nodot lēmuma pieņemšanai.
  Līgumu par projektu īstenošanu Jēkabpils novada pašvaldībā jānoslēdz ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas iesniedzējam
  Nevalstiskās organizācijas līgumā ar Jēkabpils novada pašvaldību noteiktajos termiņos pēc sniegtā pakalpojuma izpildes iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu un projektā sasniedzamo mērķu rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 17.decembrim

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu