Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasīšanai pilngadību sasniegušais bērns Jēkabpils novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.
  Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta pieprasīšanai, jāiesniedz ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem, uzrādot oriģinālus un jāuzrāda dzīvokļa (mājokļa) īres, apakšīres vai patapinājuma līgumu.
  Pabalstu pieprasīšanai ikmēneša izdevumiem jāiesniedz izglītības iestādes izziņa ar norādi par sekmību.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu 500.00 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa.
  Pabalstu ikmēneša izdevumiem, viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā piešķir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.
  Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, kurš nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss un nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto dzīvokļa pabalstu.
  Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 35 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto apkuri 80 euro, ar malkas apkuri – 60 euro.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek ieskaitīts iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.