Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu: 1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Audžuģimene pabalstu pieprasīšanai Jēkabpils Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda Jēkabpils bāriņtiesas lēmuma norakstu par bērna(u) ievietošanu audžuģimenē.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pabalstu piešķir personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu audzināšanā nodots bērns(i). Ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenē piešķir atkarībā no bērna vecuma: līdz 6 gadu vecumam pabalsts ir 215 euro, no 7 līdz 18 gadu vecumam pabalsts ir 258 euro. Pabalsta bērna uzturam apmērs audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē ir 65 % (279,50 euro) no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
  Pašvaldības vienreizējs pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam ir 40,00 euro mēnesī.
  Pašvaldības pabalstu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas skolas, sporta skola) izdevumu apmaksai izglītojamajiem, kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī ir 60.00 euro kalendārajā gadā.
  Pašvaldība piešķir brīvpusdienas izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī.
  Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī, un kurai saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs par vienu bērnu ir 150.00 euro mēnesī, par katru nākamo audžuģimenē ievietoto bērnu – 75.00 euro mēnesī.
  Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu bērna uzturam un pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā par katru kārtējo mēnesi līdz mēneša 20.datumam.
  Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.
  Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē ēdināšanu, katrā konkrētā izglītības iestādē.

Saņemt pakalpojumu