Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi: 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā otrajā daļā  noteikts, ka izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

 Par ienākumiem neuzskata: 

 • ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta;
 • bērna invalīda kopšanas pabalstu;
 • pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • pabalstu par asistenta izmantošanu;
 • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • pabalstu ar celiakiju slimam bērnam;
 • pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā;
 • sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • studējošā kredītu;
 • stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram;
 • bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram;
 • personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
 • kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai;
 • atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu;
 • pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu;
 • līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim;
 • vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai;
 • likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus. 

 Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata: 

 • mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu;
 • sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā;
 • zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ;
 • bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu;
 • kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.