Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā otrajā daļā  noteikts, ka izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa vai sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pieņemšanas izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot šādus kritērijus:

 par ienākumiem neuzskata: 

 • vienīgā mājokļa iegādei piešķirtā kredīta pamatsummu un procentu maksājumu,
 • no sava īpašuma atsavināšanas gūto ienākumu daļu, kas izlietota vienīgā mājokļa iegādei,
 • summu, ko persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam un kas nepārsniedz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam,
 • ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta,
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu,
 • pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana,
 • pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti,
 • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās,
 • pabalstu ar celiakiju slimam bērnam,
 • atlīdzību par adopciju,
 • pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā,
 • ienākumus no bērna nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja ir bāriņtiesas lēmums par bērna mantisko tiesību aizsardzību,
 • sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās,
 • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē,
 • studiju kredītu,
 • studējošā kredītu,
 • bezdarbnieka stipendiju un mobilitātes pabalstu,
 • bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem un mācās, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram,
 • papildu izdevumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību,
 • kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai,
 • apdrošināšanas atlīdzību pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai,
 • atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu,
 • citas personas sniegto materiālo atbalstu ārstniecības izdevumu, izglītības izdevumu un mājokļa kredīta maksājuma veikšanai,
 • līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim,
 • vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai,
 • SPSP likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus.

 par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata: 

 • vienu mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu,
 • darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu,
 • zemes īpašumus, kas kopumā nepārsniedz piecus hektārus mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam vai tā daļai funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas,
 • dārza māju, kura izmantojama tikai vasaras periodā, vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes,
 • sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, bet ne vairāk kā vienu transportlīdzekli mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni vai persona, kurai izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, ne vairāk kā divus transportlīdzekļus,
 • lauksaimniecības tehniku un velosipēdus mājsaimniecībā, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentās institūcijas liegums ar to rīkoties vai, kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā pēdējo triju mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ,
 • nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas pieder iesniedzēja mājsaimniecībā dzīvojošai personai un, kur savu dzīvesvietu deklarējuši un dzīvo atbalsta pieprasītāju pirmās pakāpes pilngadīgie radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums,
 • bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu,
 • kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērā.