Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka  pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, ar  08.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.2.7-5/22/315 ir dzēsts Anželai Kolosnicinai, dzim.06.01.1975. nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.

Sagatavoja: FEN nodokļu ekonomiste S.Skrode