Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 61. daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 31.05.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.11 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

N.p.k.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs

Personas kods

1.

Aivars Dimants

170971-XXXXX

2.

Ainārs Eglītis

100779-XXXXX

3.

Sergejs Klementjevs

230566-XXXXX

4.

Igors Kukuškins

040484-XXXXX

5.

Vladislavs Liepiņš

150475-XXXXX

6.

Tatjana Orlova

071167-XXXXX

7.

Kārlis Renerts

260266-XXXXX