1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis +371 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv
  2. Jēkabpils pilsētas domes izveidotās iestādes ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.
  3. Pašvaldības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datu.aizsardziba@jekabpils.lv, tālrunis +371 65207411, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.