Statuss:
Realizētie
Tīklu piramīda
Logo pie projekta

Projekta numurs: 21-05-AL24-A019.2201-000001

Projekta mērķis: Labiekārtot aktīvās atpūtas laukumu, uzstādot jaunas koka konstrukcijas bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās veselības attīstībai.

Sasniedzamais rezultāts: Variešu pagasta Antūžu ciemā tiks labiekārtots bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums. Projekta ietvaros tiks uzstādītas koka šūpoles, smilšu kaste ar aizveramu vāku un virvju konstrukcija.

Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums:

Projekta ietvaros Variešu pagasta Antūžu ciemā pašvaldība plāno labiekārtot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu, kas atrodas pie Antūžu pamatskolas. Apsekojot aktīvās atpūtas laukumu, tika konstatēts, ka esošās koka konstrukcijas ir nolietojušās un ir bērniem un jauniešiem nedrošas. Patlaban aktīvās atpūtas laukumā ir slidkalniņš un galds ar soliem, tāpēc nepieciešams arī dažādot aktivitātēm paredzēto iekārtu klāstu. Lai uzlabotu bērnu un jauniešu, tajā skaitā arī Antūžu pamatskolas izglītojamo, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir nepieciešams uzstādīt koka šūpoles, smilšu kasti ar aizveramu vāku un virvju konstrukciju ar īpaši drošiem stiprinājumiem. Dažādas virvju konstrukcijas attīsta bērnu un jauniešu fizisko stāvokli un uzlabo garastāvokli. Smilšu kaste ar vāku ir lielisks risinājums arī sanitāros nolūkos-vāks pasargā smiltis no ārējās vides iedarbības un nodrošina smilts tīrību, un smiltis ir lielisks dabas materiāls, kurš tiek izmantots gan veidošanai, gan rotaļām un tām ir arī terapeitiskas īpašības. Savukārt, šūpošanās ir noderīga nodarbe cilvēka attīstībā, kas attīsta kustību koordināciju un līdzsvara izjūtu.

Projekta realizācijas termiņš: 11.03.2021.-01.08.2022.

Projekta kopējā summa 7749,54 EUR, tajā skaitā  publiskā finansējuma daļa 4500 EUR, pārējās izmaksas sedz Jēkabpils novada pašvaldība.

Jēkabpils novada pašvaldībā turpinās projekta Nr. 21-05-AL24-A019.2201-000001 “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā”  īstenošana.

 Projekta mērķis ir labiekārtot aktīvās atpūtas laukumu pie Antūžu pamatskolas, uzstādot jaunas koka konstrukcijas bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās veselības attīstībai.  2021. gadā projektētāji no SIA “”BRK projekti| izstrādāja būvniecības ieceres dokumentāciju - paskaidrojuma rakstu – Antūžu ciemā izveidojamam bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumam. Saskaņā ar pašvaldības projekta pieteikumā pausto ieceri  objektā tiks uzstādītas koka šūpoles, tīklu piramīda un smilšu kaste ar vāku. Gada nogalē ir noslēgts līgums ar SIA “MK Dizains”, kas šos darbus paveiks.  Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir 7423,34 EUR ar PVN un tie jāpabeidz 2022.gada 29. jūlijam. 

Projekta realizācijas termiņš ir 31.08.2022., tā finansējums plānots gan no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4500 EUR apmērā, gan no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta.

Vita Salmiņa, Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

20.01.2022.

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi projektu “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā”  (Nr. 21-05-AL24-A019.2201-000001). Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā Jēkabpils novada Variešu pagastā Antūžu ciemā, pie Antūžu pamatskolas ir labiekārtots aktīvās atpūtas laukums. Saskaņā ar pašvaldības projekta pieteikumā pausto ieceri  objektā ir uzstādītas koka šūpoles, tīklu piramīda un smilšu kaste ar vāku. Pēc veiktajiem uzlabojumiem, ciema iedzīvotājiem un izglītības iestādes audzēkņiem ir dažādojušas iespējas brīvā laika pavadīšanai sakārtotā un drošā vidē.

Objekta būvniecības dokumentācijas izstrādi veica SIA “BRK projekti”, būvniecības darbus – SIA “MK Dizains”. Kopējās projekta izmaksas ir 7423,34 EUR, tajā skaitā LEADER finansējums 4500.00 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 2923,34 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Vita Salmiņa, Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

03.06.2022.