Statuss:
Realizācijā esoši
.

Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00061

Projekta nosaukums: "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā"/ Digitally accessible and attractive Lost Culture Heritage tourism destinations in Zemgale and Northern Lithuania

Saīsinātais nosaukums: Reclaimed history

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2024 – 31.01.2026 Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV) Partnerība:

Aizkraukles novada pašvaldība (LV) Staša Eidrigeviča mākslas centrs (LT) Bauskas novada pašvaldība (LV)

Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT) Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

Akmenes rajona pašvaldība (LT) Jelgavas novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: Palielināt zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma lomu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, attīstot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus un kopīgu maršrutu, palielinot apmeklētāju un nakšņotāju skaitu.

Projekta apraksts: Projekts izmantos modernās tehnoloģijas, lai piedāvātu unikālu pieredzi tūristiem un veicinātu bagātīgā mantojuma atpazīstamību. Projekta ietvaros tiks atbalstīti 20 objekti, tostarp Kokneses pilsdrupas un parks, Gārsenes pils, Čerkesas-Besparņa muiža un tās apkārtne, un citi objekti Bauskas, Akmenes un Jelgavas novadā.

Projektā īstenojamās aktivitātes:

  • detalizēta 3D spoka "Zilā lēdija" telpiska objekts Gārsenes muižas ģeolokāciju AR risinājumā izstrāde,
  • iegādāts āra tūrisma informācijas punkts (LED interaktīvais kiosks) ar interaktīvu spēli (stends)
  • audio gida pastaigu un velo maršruta izstrāde gar Gārsenes ciemu
  • apmeklētāju skaitītāji Gārsenes muižas apkārtnē;

Projekts pilnveidos un stiprinās tūrisma nozares digitālās prasmes un kompetences, organizējot apmācības un seminārus tiešsaistē un klātienē:

  • 2 tiešsaistes apmācības digitālo prasmju uzlabošanai (Zemgalē un Paņevežā);
  • 4 praktiskās apmācības digitālo prasmju uzlabošanai tūrisma objektu un produktu popularizēšanai (Bauskā un Jēkabpilī, Rokišķos un Paņevežā);
  • 2 tiešsaistes apmācības par sociālo pieejamību digitālajā vidē (Zemgalē un Šauļos);
  • 2 semināri par digitālajiem risinājumiem ieejas maksu iekasēšanai (Jelgavā un Akmenē);
  • 3 vietējie semināri par digitālo tehnoloģiju risinājumi un inovācijas (Bauskā, Aizkrauklē un Akmenē)
  •  Jaunieviestā digitālo risinājumu atklāšanas pasākums

Daloties labās prakses piemēros digitālo risinājumu izveidē partneru teritorijās projektā, tiks organizētas 4 pieredzes apmaiņas vizītes Bauskas novadā un Jēkabpils novadā, Paņevežā un Rokišķos, kur partneru tūrisma nozares pārstāvjiem būs iespēja iegūt plašāku redzējumu par izstrādātajiem tūrisma produktiem, digitālā tūrisma piedāvājumu, vēsturisko objektu attīstību un iekļaušanu tūrismā, kā arī tūrisma objektu sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Projektā izveidos kopēju tūrisma maršrutu ar iespēju iepazīties ar zudušiem kultūras mantojuma objektiem, kas piedāvā unikālu pieredzi, kas būs pieejams kā drukāta karte LV, LT, ENG valodās.

Veicinot jauno tūrisma produktu un maršruta atpazīstamību un jaunās tūrisma kartes popularizēšanu, tiks organizēti partneru jaunieviesto digitālo risinājumu atklāšanas pasākumi, kopīgs apceļošanas konkurss Zemgalē un Lietuvas partneru teritorijā. 4 publicitātes kampaņas Zemgalē, Paņevežā, Rokišķos un Akmenē un 2 vizītes žurnālistiem, blogeriem, gidiem Zemgalē un  Paņevežā.

Projekta kopējais finansējums: 752 295,17 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 601 836,13 EUR. Jēkabpils novada pašvaldības finansējums: 75 027,00 EUR

Projektu līdzfinansē: Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

 

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.