Statuss:
Realizācijā esoši
Zasa
logo

Projekta Nr. un nosaukums: “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā”, nr. 21-05-AL24-A019.2202-000004

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Atbalsta pasākums: “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieeja)

Īstenošanas laiks: 2021. gada 1. jūnijs līdz 2022. gada 30. jūnijs

Īstenošanas vieta: Zasas sporta laukums, “Rūme”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Projekta vispārējais mērķis - veicināt veselīgas dzīvesvides attīstību, nodrošinot pieejamu un mūsdienīgu sporta kompleksa infrastruktūru, Jēkabpils novada un Lauku partnerības “Sēlija” teritorijā.

Projekta specifiskais mērķis - uzlabot esošā Sporta stadiona infrastruktūru, uzstādot daudzfunkcionālu āra vingrošanas kompleksu Zasas pagasta sporta stadiona teritorijā

Aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks nodrošināta droša un attīstīta vide sporta un veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanai. Projektā plānots uzstādīt daudzfunkcionālu vingrošanas kompleksu Zasas pagasta sporta laukuma teritorijā (“Slīpās trepes”, 2 stiepšanās stieņi, multifunkcionālais elements mugurai, vēdera muskuļu vingrošanas elements, roku trepes un v-veida līdztekas).

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 4 549,60

ELFLA līdzfinansējums (EUR) 4 094,64

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 454,96

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītāja – Līva Stašule