Statuss:
Realizācijā esoši
Parceltuve
logo

Projekta Nr. un nosaukums: “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000004

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Atbalsta pasākums: “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieeja)

Īstenošanas laiks: 2021. gada 1. maijs līdz 2022. gada 30. jūnijam

Īstenošanas vieta: "Plostnieku akmens", Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

Projekta vispārējais mērķis – sakārtot publisko ārtelpu un nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem JNP, LP Sēlija teritorijā.

Projekta specifiskais mērķis - labiekārtot Dunavas pagasta pārceltuves pār Daugavu teritoriju, uzstādot inovatīvu apgaismojumu - hibrīdgaismas laternu, kas ražo elektrību no saules un vēja enerģijas.

Aktivitātes: Projektā plānots uzstādīt hibrīdapgaismojuma laternu (izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus – saules un vēja enerģiju) (1gab.). Pašvaldība par saviem līdzekļiem objektā plāno uzstādīt nojumi un soliņu.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 5 118,24

ELFLA līdzfinansējums (EUR) 4 500,00

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 618,24

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Projekta vadītāja: Līva Stašule