Statuss:
Realizācijā esoši
Atbalsta Labklājības Ministrija un Eiropas Sociālais fonds

Jēkabpils novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Jēkabpils novada pašvaldībā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” apmācību programmu apguvuši un pakalpojumu sniedz 2 darbinieki. Kopš 12.11.2021. līdz 01.07.2022. ģimenes asistenta pakalpojumu saņem 14 ģimenes,  kuras atbilst vienai no projekta  mērķa grupām - ģimenes ar bērniem, pilngadību sasnieguši jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas un personas ar garīga rakstura traucējumiem. Ģimenes asistenti pakalpojumu sniedz sadarbībā ar  Jēkabpils novada Sociālā dienesta 3 sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem un 1 sociālo darbinieku, kurš strādā ar pilngadīgām personām.