Statuss:
Realizācijā esoši
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide dabas parkā “Laukezers”

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2021. – 30.09.2022.

Finansējums
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12026,28 EUR, no tiem

-          LVAF fonda finansējums ir 2923 EUR;

-          pašvaldības līdzfinansējums sastāda 9103,28 EUR.

 Projekta mērķis

Īstermiņa:  veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, uzstādot jaunus tūrisma infrastruktūras objektus dabas parkā “Laukezers”, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

 Ilgtermiņa: samazināt antropogēno slodzi un tās radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas parkā “Laukezers”.

 Projekta aktivitātes 

1. Tirgus izpētes veikšana neatkarīgā eksperta atzinuma saņemšanai par laipas uz pontoniem uzstādīšanu Ildzenieku ezerā;

2. Tirgus izpētes veikšana jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izgatavošanai un uzstādīšanai dabas parkā "Laukezers";

3. Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izgatavošana un uzstādīšana dabas parkā "Laukezers";

 Paredzamie rezultāti

Projekta ietvaros Krustpils novada pašvaldība uzstādīs jaunas pārģērbšanās kabīnes pie Laukezera galvenās peldvietas, un labiekārtos atpūtas vietu pie Ildzenieku ezera, uzstādot laipu uz pontoniem.

 

Vasaras izskaņā atpūtas vietā pie Ildzenieku ezera tika uzstādīta laipa uz pontoniem un pieejas laipa/tiltiņš pie tās, kas tapusi realizējot projektu Nr. 1-08/2/2021 “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide dabas parkā “Laukezers””. Jaunās atpūtas infrastruktūras izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Beibuks”, tās izmaksas 9982,50 EUR ar PVN. Ņemot vērā, ka Ildzenieku ezers ir dabas parka “Laukezers” nozīmīga sastāvdaļa, pirms pontonu laipas novietošanas ezerā tika veikta iespējamās ietekmes uz ezera ekosistēmu novērtēšana un saņemts pozitīvs eksperta atzinums.

Šī paša projekta ietvaros vasaras sākumā tika uzlaboti Laukezera galvenajā atpūtas vietā atpūtniekiem pieejamā labiekārtojuma elementi – SIA “Uzkuri” izgatavoja un uzstādīja divas pārģērbšanās kabīnes un atkritumu urnu. Šo darbu izmaksas 1790,98 EUR ar PVN.

Projekta Nr. 1-08/2/2021 “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide dabas parkā “Laukezers”” 2021.gadā guva atbalstu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” aktivitātē 2.3. “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT”. Projekta īstermiņa mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, uzstādot jaunus tūrisma infrastruktūras objektus dabas parkā “Laukezers”, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus, savukārt ilgtermiņa mērķis ir samazināt antropogēno slodzi un tās radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas parkā “Laukezers”. Projekta kopējās izmaksas ir 12026,28 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansējums - 2922,99 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļi  – 9103,29 EUR .

laipa