Statuss:
Realizācijā esoši
foto

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.

Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa: Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra; Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko iegūst izglītojamie. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits); sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas; naktsmītņu izdevumu kompensācijas; ēdināšanas izdevumu kompensācijas; individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas; individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas; iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi. iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projekta īstenošanas laiks 03.2017.–12.2023., 2018.gada 5.oktobrī noslēgts sadarbības līgums starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Izglītības kvalitātes valsts dienestu Nr.P6-13/55-2018 par sadarbību ESF projekta nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Jēkabpils novada pašvaldībā iesaistītās izglītības iestādes: Aknīstes vidusskola, Ābeļu pamatskola, Biržu pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Dignājas pamatskola, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krustpils pamatskola, Mežāres pamatskola, Rubeņu pamatskola, Salas vidusskola, Sūnu pamatskola, Variešu sākumskola, Viesītes vidusskola, Vīpes pamatskola, Zasas vidusskola. 2020./2021.mācību gadā apgūti vairāk kā 30 000 eiro. 2021./2022.mācību gadā dalību projektā uzsāks Jēkabpils Valsts ģimnāzija un projektā atsāks darboties Variešu sākumskola. Visas Jēkabpils novada projektā iesaistītās dalībskolas aktīvi piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajās Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS konferencēs tiešsaistēs un turpinās dalību projektā līdz 2023.gada decembrim. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem. 

Projekta publicitātes pārskats pieejams zemāk.