Statuss:
Realizācijā esoši
marinzeja

 

Logo pie projekta

Projekta numurs: 21-05-AL24-A019.2202-000001

Projekta mērķis: Turpināt nozīmīga kultūrvēstures un dabas objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošanu, šīs vietas potenciāla un pievilcības attīstīšanu, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas muižas parka infrastruktūras daudzveidīgai izmantošanai, dabas vides izziņai un rekreācijai.

Sasniedzamais rezultāts: koka dēļu klājuma taka ar platformu pie Marinzejas ezera.

Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums

Marinzejas parks tiek attīstīts kā uz atpūtu un relaksāciju dabā orientēts objekts, kur kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana ir integrēta aktīvai atpūtai domātā infrastruktūrā. 2020.gadā, īstenojot ELFLA finansēto projektu “Dabas un skaņu terapijas taka Marinzejas muižas parkā”, ir izveidots kvalitatīvs un pārdomāts piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem un parka apmeklētājiem. Ikvienam ir iespējama parka dabas vērtību izmantošana atpūtai dabā - pastaigām, nūjošanai, relaksācijai, vienlaikus gūstot priekšstatu par objekta kultūrvēsturisko nozīmību. Marinzejas ezers ir parka ainavas neatņemama un būtiska sastāvdaļa un ir labi pārskatāms no reljefa pacēlumā esošā parka. Taču, ņemot vērā, ka ezera krasts ir mitrs un dūksnains, piekļūšana tuvāk ūdeņiem parka teritorijā faktiski nav iespējama. Izbūvējot koka taku/laipu tuvāk ezera krastam tiks nodrošināta iespēja baudīt ezera ainavu tuvumā, ieklausīties vēju, viļņu un Skaņu laucē radīto āra mūzikas instrumentu skaņās, kā arī vērot jaunu skatu rakursu no ezera puses uz parku un Marinzejas muižas ēku kompleksu. Parka un ezera krasta vide ir sakopta un ainaviska, līdz ar to taku/laipu būs iespējams izmantot arī nozīmīgu personisku mirkļu norisei un/vai iemūžināšanai skaistā apkārtnē.

Projekts turpinās sabiedriska, kultūrvēsturiska un izcili ainaviska objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošanu un atraktivitātes palielināšanu, uzlabojot tā pievilcību apmeklētājiem, Projekta rezultāts ilgtermiņā sekmēs Atašienes pagasta, Krustpils novada un LP Sēlija teritorijas pievilcību tūristiem, veicinās radošumu, ekonomisko attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projekta realizācijas termiņš: 04.03.2021.-31.08.2022..

Projekta kopējā summa: 24129,30 EUR, tajā skaitā  publiskā finansējuma daļa 4500 EUR, privātā finansējuma daļa t.i. pašvaldības finansējums 19629,30 EUR.

Jēkabpils novada pašvaldībā turpinās  2021.gada 4.martā Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta Nr. 21-05-AL24-A019.2202-000001 “Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā Krustpils novadā” īstenošana.

 Projekta mērķis ir turpināt nozīmīga kultūrvēstures un dabas objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošanu, šīs vietas potenciāla un pievilcības attīstīšanu, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas muižas parka infrastruktūras daudzveidīgai izmantošanai, dabas vides izziņai un rekreācijai.

Aizvadītajā gadā projekta ietvaros plānotajai koka dēļu takai/laipai ar skatu platformu SIA “BRK PROJEKTI” projektētāji izstrādāja būvniecības ieceres dokumentāciju – apliecinājuma karti, uz kuru pamatojoties tika veikta tirgus izpēte būvdarbu veicēja noskaidrošanai. SIA “Legāts”, kura piedāvājums tirgus izpētē bija ar zemāko cenu un ar kuru noslēgts līgums, 2022.gada būvniecības sezonai sākoties, Marinzejas ezera krastā pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas ēkas izbūvēs metāla konstrukciju skatu platformu un taku/laipu ar koka segumu. Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir 24129,30 EUR ar PVN un tie jāpabeidz 2022.gada 29. jūlijam.  

Marinzejas parks tiek attīstīts kā uz atpūtu un relaksāciju dabā orientēts objekts, kur kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana ir integrēta aktīvai atpūtai domātā infrastruktūrā un Marinzejas ezers ir parka ainavas neatņemama, būtiska sastāvdaļa.  Izbūvējot skatu platformu, parka apmeklētājiem tiks radīta iespēja piekļūt tuvāk ezera ūdeņiem, vērot ezera mainīgo ainavu un skatus uz Marinzejas muižas ēku kompleksu. Sakoptā parka un ezera krasta vide kompozīcijā ar ezera ūdeņu atspulgiem būs labs fons arī nozīmīgu personisku mirkļu norisei un/vai iemūžināšanai skaistajā apkārtnē.

Projekta realizācijas termiņš ir 31.08.2022., tā finansējums plānots gan no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4500 EUR apmērā, gan no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta.

Jēkabpils novada pašvaldībā noslēgumam tuvojas 2021.gada 4.martā Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta Nr. 21-05-AL24-A019.2202-000001 “Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā Krustpils novadā” īstenošana.

Projekta īstenošanas rezultātā Marinzejas muižas parkā Atašienes pagastā ir tapis jauns infrastruktūras objekts – metāla konstrukciju skatu platforma un taku/laipu ar koka segumu, no kuras paveras  skats uz Marinzejas ezera ūdeņu plašumiem un noskaņām bagāto ainavu, veidojas cits rakurss skatam uz seno grāfu Borhu muižas pili un parku. Domājams, ka sakoptā parka un ezera krasta vide kompozīcijā ar ezera ūdeņu atspulgiem būs labs fons arī nozīmīgu personisku mirkļu norisei un iemūžināšanai skaistajā apkārtnē. Papildinot Marinzejas muižas parkā esošo dabas un skaņu terapijas taku ar jauno objektu, tiek turpināta nozīmīga kultūrvēstures un dabas objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošana, šīs vietas potenciāla un pievilcības attīstīšana, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas muižas parka infrastruktūras daudzveidīgai izmantošanai, dabas vides izziņai un rekreācijai.

Būvdarbus objektā pēc SIA “BRK PROJEKTI” izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas veica SIA “Legāts”, projektēšanas un būvdarbu kopējās izmaksas ir 24855,30 EUR ar PVN. Šobrīd norit būvobjekta nodošana ekspluatācijā.  

Projekta realizācijas termiņš ir 31.08.2022., tā finansējums paredzēts no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4500 EUR apmērā un no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Marinzejas parks