Statuss:
Realizācijā esoši
Nacionālais attīstības plāns 2020

2017.gada 23.martā ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru, Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils 3.vidusskolu par ES struktūrfondu projekta Nr.8.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobāciju.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 23.marta līdz 2021.gada 16.oktobrim.

Mācību satura aprobācijas mērķis:

  1. sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu un īstenošanu dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem katras izglītības iestādes līmeni,
  2. izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus,
  3. izmēģināt un pilnveidot mācību satura dokumentus (tai skaitā mācību programmas, metodisko, mācību un diagnostikas materiālus),
  4. noskaidrot faktorus, kas sekmē un kavē kompetenču pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā.

Piedaloties aprobācijā, Jēkabpils 3.vidusskolas kā pilotskolas trijām skolotāju komandām un vadības komandai galvenais uzdevums ir saskaņoti plānot un īstenot mācības un atbalsta pasākumus attiecīgās vecuma grupas skolēniem, ieviešot tādu pieeju mācīšanai, kuras rezultātā bērni un jaunieši iegūs 21.gs.nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Aprobācijas process notiks 2 posmos:

  1. intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām no 2017.gada marta līdz 2019.gada jūnijam,
  2. pilotskolu skolotāju dalīšanās pieredzē ar citu skolu skolotājiem semināros, izmēģinot diagnostikas instrumentus, turpinot lietot un izvērtēt mācību un metodisko materiālu un projekta ietekmi kopumā.