Statuss:
Realizētie
LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”
LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 (29 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projektā īstenotas aktivitātes:

 • Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:
 • Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
 • Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);
 • Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).
 • Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
 • Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Poliju, pārņemot labo pieredzi;
 • Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;
 • Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;
 • Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.
 • Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
 • pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
 • Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projektā sasniegtie rezultāti:

 • Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;
 • Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;
 • Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;
 • Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;
 • Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;
 • Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā;
 • Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst (tostarp Aknīstes novadā); 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai (tostarp Aknīstes novadā);
 • Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 102 334,54 (t.sk. ERAF finansējums 86 984,36 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 42 375.06 EUR (t.sk. ERAF 36 018, 80 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,

www.latlit.euwww.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/ www.akniste.lv

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pētījums un rīcības plāns izstrādāts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020

projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/Safe Borderlands” ietvaros. 

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 102 334,54 (t.sk. ERAF finansējums 86 984,36 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 42 375.06 EUR (t.sk. ERAF 36 018, 80 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,

www.latlit.euwww.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/ www.akniste.lv

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

“Safe bordelands” projekts noslēdzies 2020. gada augustā. Projekta ceturtajā un piektajā periodā notika sekojošas aktivitātes::

 • Sarīkots pasākums skolēniem „Tava drošības diena”, kuras ietvaros skolēni tika informēti par drošības jautājumiem;
 • Iegādāts aprīkojums: videoreģistrators, elektrošokeris un 2 rācijas - pašvaldības policijas vajadzīgām

Projekts: LLI – 302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI – 302 „Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: „Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 (29 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 102 334,54 (t.sk. ERAF finansējums 86 984,36 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības kā sadarbības partnera projekta izmaksas:42 375.06 EUR (t.sk. ERAF 36 018, 80 EUR), pašvaldības līdzfinansējums: EUR 6356.26

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam, www.latlit.euwww.europa.euwww.akniste.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-cross-border-regions-of-latvia-and-lithuania-safe-borderlands/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Zemgales Plānošanas reģionā 24. oktobrī norisinājās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) iesaistīto pušu apaļā galda diskusija.

Diskusiju atklāja projekta vadītājs Artūrs Penčura, kurš klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un mērķiem. Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir projekta “Safe Borderlands” vadošais partneris un tā īstenošanā tas sadarbojas ar Aknīstes novada pašvaldību, Biržu un Rokišķu rajonu pašvaldību administrācijām, kā arī Tērvetes un Vecumnieku novadu domēm. Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. Attiecīgi no projekta sagaidāmi rezultāti - nostiprināta sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte, modernizējot aprīkojumu, infrastruktūru un organizatoriskos procesus tādās jomās kā noziedzības apkarošana, civilās drošības uzlabošana, nodarbinātības veicināšana, vides aizsardzība, izglītības un sociālās politikas uzlabošana.

Šī apaļā galda diskusija veltīta ugunsdrošības jautājumiem, piedaloties valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Diskusiju vadīja SIA “AC konsultācijas” moderatore Inguna Tomsone. Caur diskusijām un piemēru uzklausīšanas, tika noteikti šī brīža ugunsdzēsēju sadarbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā turpmāk. Tika konstatēti trūkumi cilvēkresursos, savstarpējā sadarbībā un normatīvajā bāzē (vienots rīcības plāns), lai konkrētās situācijās spētu rīkoties pietiekami operatīvi ugunsnelaimē nokļuvušo interesēs.

Vērtējot diskusijas dalībnieku izvirzītās vājās puses, tās tika sadalītas trīs grupās - cilvēkresursu trūkums, sadarbību koordinācija, normatīvā vide un politiskie aspekti, lai katrai no grupām piemeklētu iespējamos risinājumus.

Lai risinātu cilvēkresursu trūkumu, piedāvāti šādi varianti - ar normatīvo aktu izstrādi panākt brīvprātīgo ugunsdzēsēju pastāvīgā darba devēju ieinteresētību (nodokļu atvieglojumi, kompensācijas u.tml.), radīt interesi par ugunsdzēsību no mazotnes, veidot paredzamu finansējumu, definēt skaidras veicamās funkcijas un atbildības, izglītot sabiedrību par ugunsdrošības jautājumiem.

Sadarbības koordinācijas veicināšanai ieteikti šādi risinājumi - pārskatīt šī brīža saistošo likumdošanu, sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, izstrādāt sadarbības līgumu pārrobežu sadarbībai, stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, nodrošināt mūsdienīgas atrašanās vietas noteikšanas palīgierīces drošības dienestiem.

Savukārt normatīvās vides sakārtotībai piedāvāts izveidot rekomendējošas vadlīnijas pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai, izstrādāt starpvalstu līgumu sadarbības un veiksmīgu sakaru veicināšanai, nodrošināt sociālās garantijas, nodokļu atvieglojumus un citus bonusus brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Apaļā galda diskusijas ierosinājumi tiks izmantoti pētījumā par pārrobežu sadarbības risinājumiem un sadarbības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas pierobežā ugunsdzēsības un sabiedriskās kārtības jomās.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Ieviešot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu LLI-302 ”Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”( Safe borderlands), vadošais partneris – Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) organizēja Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, kā arī Lietuvas – Biržu un Rokišķu rajona pašvaldības policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu uz Polijas pilsētu Šķecinu, kas ir Rietumpomožes vojevodistes centrs valsts ziemeļrietumos pie Baltijas jūras, netālu no Oderas grīvas.

Ar Polijas – Vācijas eiroreģiona “Pomerānija” administrācijas atbalstu, divu Baltijas kaimiņzemju pārstāvju delegācija ciemojās Rietumpomožes vojevodistes Valsts policijas departamentā, kur vietējās amatpersonas iepazīstināja ar sava resora struktūru, normatīvo regulējumu un galvenajiem attīstības virzieniem, akcentējot līdzšinējo, visnotaļ pozitīvo pieredzi sadarbībā ar vācu kolēģiem, kas balstīta uz abu valstu Sadarbības līgumu. Poļu draugi ar lepnumu izrādīja ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu restaurēto policijas administratīvo ēku, kas ir kultūrvēsturisks objekts un tā fasāde, daļa interjeru, tostarp greznā tradīciju zāle un iekšpagalms tagad noteiktā laikā ir pieejami arī tūristu apskatei. Citā ēkā sekoja pilsētas Video novērošanas centra un ar modernām tehnoloģijām aprīkotās Kriminālistikas laboratorijas apskate, bet, apmeklējot netālo Šķecinas piepilsētu Grifino Vācijas pierobežā, vietējās Policijas departamenta jaunbūvē delegācijai bija iespēja iepazīties ar likumsargiem iekārtoto mācību šautuvi un trenažieru zāli, aplūkot vienā no ES projektiem iegādāto BMW markas automašīnu, kas spēj attīstīt gan lielu braukšanas ātrumu, gan aprīkota ar jaunākās paaudzes mērierīcēm likumpārkāpēju braucamrīka atpazīšanai pēc trokšņa, krāsas un citiem parametriem.

Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja Šķecinas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, iepazinās ar automašīnu parku un glābēju ekipējumu, bija aculiecinieki izsaukumam uz ugunsgrēka vietu vienā no pilsētas ražotnēm, noklausījās amatpersonu prezentāciju par aktuālu ES struktūrfondu atbalstītu projektu ieviešanu, kas vērsti uz darbinieku apmācībām, tehnikas un aprīkojuma modernizāciju, lai uzlabotu veiktspēju un sadarbību lielu ugunsgrēku, plūdu un vides piesārņojuma seku likvidēšanā, tostarp palīdzības sniegšanā kaimiņvalsts Vācijas teritorijā, ja tāda tiek lūgta. Par dažādu sabiedriskās drošības pakalpojumu sniedzēju sadarbību daudz tika runāts arī Šķecinas vēsturiskajā Rātes namā izvietotajā pilsētas Krīzes centrā, “112” centrālē un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zvanu pieņemšanas centrā, kā arī vojevodistē populārajā kūrortpilsētā Meņdzizdrojē apmeklētajā “ātrās” palīdzības stacijā. Interesanti, ka, ieviešot dažādus pārrobežu sadarbības projektus, glābēju, ugunsdzēsēju un mediķu izglītošanā Polijā liela vērība pievērsta darbinieku svešvalodu apguvei un treniņiem ar atbilstīgiem simulantiem.

Projekta LLI-302 kopējais finansējums ir 543 262,45 eiro, tostarp ERAF finansējums – 461 773,08 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Drošība pierobežā” Nr. LLI – 302 ietvaros 16.maijā Biržos tikās projekta vadības grupas pārstāvji, lai izvērtētu līdz šim projektā paveikto, kā arī, lai analizētu projekta pārskatos pieļautās kļūdas un veicamās korekcijas.

Projekta mērķis ir stiprināt pierobežas pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sabiedriskās drošības jomā. Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada pašvaldības kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei tiek īstenoti pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

Projekta ieviešana ir sadalīta trīs periodos, katrs periods ilgst 6 mēnešus. Šobrīd ir sācies trešais – pēdējais projekta īstenošanas periods, kas noslēgsies 2019.gada novembrī. Aknīstes novada pašvaldība atbilstoši projekta plānam īstenojusi vairākas aktivitātes:

 • Iegādāts ekipējums un aprīkojums brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām;
 • Iegādāts un uzstādīts momentānais ātruma attēlošanas displejs jeb tautā sauktais „smaidiņš” Aknīstē;
 • Iegādātas un uzstādītas 8 videonovērošanas kameras Aknīstē, Asares un Gārsenes pagastos;
 • Iegādātas un uzstādītas 25 informatīvās zīmes Aknīstes novada robežās, kas informē, ka Aknīstes novada teritorijā tiek veikta videonovērošana;
 • Iegādāti suvenīri un reprezentatīvie materiāli ar projekta logo;
 • Notikušas mācības brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem motorzāģa lietošanā glābšanas darbos un pirmās palīdzības kursi.

Trešā perioda laikā, 2019.gada maijā plānots pasākums skolēniem „Tava drošības diena”, kuras ietvaros skolēni tiks informēti par drošības jautājumiem.

Projekts: LLI – 302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI – 302 „Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: „Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF finansējums 71 973,98 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības kā sadarbības partnera projekta izmaksas:

Kopējās izmaksas: EUR 49 854,38

ERAF finansējums: EUR 42 376,22

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 7478,16

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam, www.latlit.euwww.europa.euwww.akniste.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietnehttps://latlit.eu/lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-cross-border-regions-of-latvia-and-lithuania-safe-borderlands/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.