zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 25699,32 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes

Tiešā projekta mērķa īstenošanai paredzēts iegādāties aprīkojumu vides aizsardzības speciālistiem- četrus binokļus, divas termokameras, četrus LED lukturus, sešas meža kameras, divus hidrotērpus, kā arī divas videonovērošanas sistēmas, ko uzstādīt Radžu ūdenskrātuvē. Radžu ūdenskrātuve ir mākslīgi veidota ūdenstilpne, kura atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpne, kas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē. Makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības šajā ūdenskrātuvē iespējamas tikai iegādājoties licenci. Radžu ūdenskrātuves peldvieta ir reģistrēta atbilstoši Ministru kabineta 28.11.2017.noteikumiem Nr.692 "Peldvietas izveidošana, uzturēšana un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība". Lai efektīvi nodrošinātu pārraudzību par kārtību ūdenskrātuves krastos, gan, jo īpaši, par licenzētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, pašvaldība uzstādīs divas videonovērošanas sistēmas. Viena no videonovērošanas sistēmām plānota ar pieslēgumu elektroapgādes tīklam, tā tiks uzstādīta ūdenstilpnes krastā. Savukārt, otras sistēmas uzstādīšanai izvēlēta vieta uz mazas saliņas ūdenskrātuves vidū, no tās ūdenskrātuve un krastu līnija pārredzama visos virzienos. Uz saliņas tehniski nav iespējams nodrošināt elektrības pieslēgumu, tāpēc kā barošanas avots paredzēta sistēma ar saules paneļa komplektu un vēja ģeneratoru. Saules un vēja ģeneratora izmantošana dod lielāku garantiju sistēmas efektīvai darbībai jebkuros laika un diennakts apstākļos.

Paredzamie rezultāti

  1. Pilnveidots Jēkabpils novada pašvaldības materiāltehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzībai.
  2. Uzlabota zivju resursu aizsardzība.

 

2022. gadā Jēkabpils novada pašvaldība ar Zivju fonda finansiālu atbalstu realizējusi vairākus projektus zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai Jēkabpils novada ūdenstilpēs.

Projekta “Materiāli tehniskās bāzes papildināšana 2022.gadā zivju resursu aizsardzībai Jēkabpils novada ūdenstilpēs” vispārējais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu, tiešais mērķis - papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai. Īstenojot projekta mērķus ir iegādātas divas videonovērošanas sistēmas, kuras tiks uzstādītas Radžu ūdenskrātuvē, četri augstas izšķirtspējas binokļi, divas termokameras, četri LED lukturi, sešas meža kameras un divi hidrotērpi. Projekta kopējās izmaksas ir 25699,32 EUR, no tiem Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR.

Divi 2022.gadā ar Zivju fonda atbalstu īstenojamie projekti bija saistīti ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstādi – noteikumi tapa Piksteres ezeram, Viesītes ezeram un Radžu ūdenskrātuvei. Šo projektu mērķis bija izstrādāt minēto ūdenskrātuvju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā ir veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai noteikts zivju krājumu raksturojums, novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām  novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi. Izstrādātie zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi turpmākajos gados noteiks gan zivju resursu pavairošanas apjomus šajās ūdenskrātuvēs, gan nosacījumus ar kādiem tajās notiks citi ezera apsaimniekošanas pasākumi, tajā skaitā arī makšķerēšana. Lai iecerētie pasākumi būtu saprotami sabiedrībai, 14. septembrī tika noorganizēta tikšanās ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādātājiem SIA “Saldūdeņu risinājumi”. 

2022.gada decembra vidū noslēgsies arī ceturtais Zivju fonda projekts, kura ietvaros tiek veikta aukstumu un mitrumu aizturošu spectērpu, termoapģērbu, piepūšamās motorlaivas un elektrodzinēja ar iebūvētu akumulatoru iegāde.