Statuss:
Realizācijā esoši
Eiropas sociālais fonds

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotajā ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā. Projekta numurs: Nr.8.5.1.0/16/I/001. Projekta ietvaros Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošinās iesaistīto personu kvalifikācijas prasībām atbilstošu mācību prakses īstenošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs.

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam.

Projekta mērķis: ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 572 986,00 EUR, no kurām 85% ir ESF, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.

Kontaktpersona: Jolanta Liepiņa