Statuss:
Realizācijā esoši
Nacionālais attīstības plāns 2020

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), paredzot iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīvi.

Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 611 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni; profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu audzēkņi.

Projekta kopējais finansējums: 39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 (6 gadi).

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 5.oktobrī ir noslēgusi līgumu ar IKVD par iesaistīšanos projektā; projektu Jēkabpilī administrē Izglītības pārvalde. Projektā paredzēts iesaistīt piecas Jēkabpils izglītības iestādes: Jēkabpils vakara vidusskolu, Jēkabpils 2.vidusskolu, Jēkabpils pamatskolu, Jēkabpils 3.vidusskolu un Jēkabpils Valsts ģimnāziju.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • Starppilsētu sabiedriskā transporta biļetēm (līdz 30 eur/mēnesī);
  • Naktsmītnēm (līdz 35 eur/mēnesī);
  • Ēdināšanu (līdz 70 eur/mēnesī);
  • Individuālajiem mācību līdzekļiem (tikai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem) ;
  • Individuālās lietošanas priekšmetiem (līdz 25 eur/semestrī);
  • Speciālo transportu (līdz 30 eur/mēnesī);
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās (līdz 4600 eur/projektam).

Ko iegūst pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
 • Profesionālās kompetences pilnveidi
 • Seminārus
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.

Kā iesaistīties projektā?

Par projekts sadarbības partneriem var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītības iestāde (VPII). Projekta īstenošanai sadarbības partneris var piesaistīt stratēģiskos partnerus: skolu, izglītības pārvaldes, sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes. Pašvaldības vai VPII var iesaistīties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaicīgi iesaistīt visas. 

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā par projekta norisi kontaktēties ar tā koordinatoru Agitu Pleiko,

e-pasts: agita.pleiko@edu.jekabpils.lv ; tālr.29449622.

Vairāk par projektu var uzzināt: www.pumpurs.lv