zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 11495,00 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldība  – 1609,30 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt Viesītes ezera un Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta aktivitāte

  1. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā tiks veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai tiks noteikts zivju krājumu raksturojums, tiks novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi.

Paredzamie rezultāti

  1. Veicot pētnieciskas darbības Viesītes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē, tiks sagatavota detalizēta atskaite par paveikto pētījumu, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.

2022. gadā Jēkabpils novada pašvaldība ar Zivju fonda finansiālu atbalstu īsteno četrus projektus zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai Jēkabpils novada ūdenstilpēs.

Divi 2022.gadā ar Zivju fonda atbalstu īstenojamie projekti ir saistīti ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstādi – tādi top Piksteres ezeram, Viesītes ezeram un Radžu ūdenskrātuvei. Šo projektu mērķis ir izstrādāt minēto ūdenskrātuvju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Viesītes ezeram un Radžu ūdenskrātuvei”  kopējās izmaksas 11495,00 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 1609,30 EUR. Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Piksteres ezeram” kopējās izmaksas ir 6897,00 EUR, no tiem Zivju fonds finansē 6138,33 EUR, bet Jēkabpils novada pašvaldība 1758,67 EUR. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā ir veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai noteikts zivju krājumu raksturojums, novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām  novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi. Izstrādātie zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi turpmākajos gados noteiks gan zivju resursu pavairošanas apjomus šajās ūdenskrātuvēs, gan nosacījumus ar kādiem tajās notiks citi ezera apsaimniekošanas pasākumi, tajā skaitā arī makšķerēšana. Lai iecerētie pasākumi būtu saprotami sabiedrībai, 14. septembrī tika noorganizēta tikšanās ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādātājiem SIA “Saldūdeņu risinājumi”.