Psihologa pakalpojums nodrošina personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

Psihologa pakalpojuma sniegšanas formas:

  • individuālās konsultācijas;
  • psiholoģiskās izpētes veikšana un atzinuma sniegšana.

 Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu:

  • individuālo konsultāciju veidā ir:
  • ģimenei ar bērniem, kura nonākusi krīzes situācijā nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas, pamatojoties uz Dienesta Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem veiktu ģimenes individuālo vajadzību un resursu novērtējumu;
  • bērnam, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki, aizbildnis vai audžuģimene nepiekrīt konsultācijas saņemšanai, pamatojoties uz Jēkabpils novada bāriņtiesas pieprasījumu vai nolēmumu;
  • atkarīgai un līdzatkarīgai personai saskaņā ar Dienesta sociālā darbinieka vai sociālā rehabilitētāja izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu;
  • veicot psiholoģisko izpēti un sniedzot atzinumu (piemēram, par cietušo bērnu un sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā vai institūcijā u.c.), personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz Jēkabpils novada bāriņtiesas pieprasījumu vai nolēmumu.

Psihologa pakalpojumu bez maksas sniedz Jēkabpils novada Sociālā dienesta psihologs Dienesta telpās - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201. Nepieciešamības gadījumā psihologa pakalpojuma sniegšanai Jēkabpils novada Sociālā dienests var piesaistīt citu psihologu, kurš atbilst Psihologu likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības prasībām, ir ieguvis psihologa sertifikātu klīniskajā un veselības psiholoģijā, konsultatīvajā psiholoģijā un ar kuru Jēkabpils novada pašvaldība vai Jēkabpils novada Sociālais dienests noslēdzis līgumu par psihologa pakalpojuma sniegšanu.

Psihologa pakalpojums nodrošina personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"