Sociālā darba pakalpojums nodrošina palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Tiesības saņemt sociālā darba pakalpojumu ir ikvienam pašvaldības iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai ir nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība.

Sociālā darba pakalpojums sevī ietver:

  • personas sociālo problēmu identificēšanu un to risināšanas gaitas vadīšanu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību;
  • personas individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtēšanu, veicot personas apsekošanu dzīvesvietā (apsekošanu var veikt bez iepriekšējas saskaņošanas);
  • personas sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, vienojoties ar personu par viņas līdzdarbību plāna īstenošanā;
  • personas patstāvības un spēju pašam risināt savas problēmas veicināšanu;
  • starpprofesionāļu un starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanu, lai risinātu personas sociālo situāciju;
  • personas interešu un tiesību pārstāvēšanu citās institūcijās;
  • atbalsta, izglītojošu un citu grupu organizēšanu un vadīšanu;
  • iedzīvotāju informēšanu par viņu tiesībām un iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;
  • sociālo problēmu cēloņu analizēšanu.

 Sociālā darba pakalpojumu, izvērtējot mājsaimniecības sociālo situāciju, pēc savas iniciatīvas, mājsaimniecības vai kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes lūguma sniedz sociālie darbinieki Dienestā un tā izveidotajās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"