Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā lietots termins: mājsaimniecība — vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi, izņemot (skatīt šeit).

Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai personai vai vienīgajai mājsaimniecībā un 190 euro pārejām personām mājsaimniecībā. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 (Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr.84 71.§) “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”  (turpmāk - noteikumi) nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību un trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību. 

Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā (turpmāk – deklarācija). Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un personas iesniegtos dokumentus. 

Deklarācijai jāpievieno šādi dokumenti:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (1. pielikums)  par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Lēmums par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam tiek pieņemts mēneša laikā un personai izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem

Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu. 

Iesniegums trūcīgās ģimenes (personas) statusam iesniedzams Dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 2.stāvs, 210.kabinets), iepriekš pierakstoties pa tālruni 65207092.