Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja ienākumi mēnesī, pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 343 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā. Trūcīgai mājsaimniecībai ienākumu slieksnis noteikts visā valstī vienots.

Jēkabpils novada pašvaldībā mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 453 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 317 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni nosaka katra pašvaldība atsevišķi. 

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo noteikumu 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina šo noteikumu 3. pielikumā noteiktos izdevumus, par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus, ja minēto dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai sociālais dienests, izmantojot pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas, elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija). Iesniedzējs var sagatavot un iesniegt deklarāciju, arī izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.gov.lv).

Sociālais dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus (tostarp apseko dzīvesvietā) un pieņem lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt statusu.

Trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu nepiešķir personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīti visu mājsaimniecībā ietilpstošo personu vārdi, uzvārdi, personas kodi, dzimšanas dati, kā arī izziņas derīguma termiņš un normatīvais akts, uz kura pamata noteikts attiecīgais statuss.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir uz 3 mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena darbspējīga persona un uz 6 mēnešiem – ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

Noteiktie atvieglojumi:

 trūcīgām mājsaimniecībām

 • atbrīvojums no pacienta iemaksas veselības aprūpes iestādē,
 • valsts nodrošinātā bezmaksas juridiskā palīdzība,
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,
 • paredzēta zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija,
 • paredzēti maksas atvieglojumi 50 % apmērā valsts nodevai par Latvijas nacionālā arhīva pakalpojumiem,
 • samazināta maksa par elektroenerģiju,
 • tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos,
 • var saņemt Eiropas Sociālā fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu jeb pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas.

 

maznodrošinātām mājsaimniecībām

 • valsts nodrošinātā bezmaksas juridiskā palīdzība,
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,
 • samazināta maksa par elektroenerģiju,
 • tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos,
 • var saņemt Eiropas Sociālā fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu jeb pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas, ja pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 411 euro, bet pārējām mājsaimniecībā esošajām personām – 288 euro

 

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas klātienē:

 https://www.jekabpils.lv/lv/jekabpils-novada-sociala-dienesta-klientu-apkalposanas-centri