Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja ienākumi mēnesī, pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā. Trūcīgai mājsaimniecībai ienākumu slieksnis noteikts visā valstī vienots

Jēkabpils novada pašvaldībā mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 360 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni nosaka katra pašvaldība atsevišķi. 

Iesniegums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas, iesniedzams Jēkabpils novada Sociālajā dienestā. Kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

 1. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk MK noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu (1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 2. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 3. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo MK noteikumu 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
 4. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iepriekš minētajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus (tostarp apseko dzīvesvietā) un pieņem lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt statusu.

Trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu nepiešķir personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīti visu mājsaimniecībā ietilpstošo personu vārdi, uzvārdi, personas kodi, dzimšanas dati, kā arī izziņas derīguma termiņš un normatīvais akts, uz kura pamata noteikts attiecīgais statuss.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir uz 3 mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena darbspējīga persona un uz 6 mēnešiem – ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

Noteiktie atvieglojumi:

 trūcīgām mājsaimniecībām

 • atbrīvojums no pacienta iemaksas veselības aprūpes iestādē,
 • valsts nodrošinātā bezmaksas juridiskā palīdzība,
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,
 • paredzēta zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija,
 • paredzēti maksas atvieglojumi 50 % apmērā valsts nodevai par Latvijas nacionālā arhīva pakalpojumiem,
 • samazināta maksa par elektroenerģiju,
 • tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos,
 • var saņemt Eiropas Sociālā fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu jeb pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas.

 

maznodrošinātām mājsaimniecībām

 • valsts nodrošinātā bezmaksas juridiskā palīdzība,
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,
 • samazināta maksa par elektroenerģiju,
 • tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos,
 • var saņemt Eiropas Sociālā fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu jeb pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas, ja pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 327 EUR, bet pārējām mājsaimniecībā esošajām personām – 229 EUR.

 

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas klātienē:

 https://www.jekabpils.lv/lv/jekabpils-novada-sociala-dienesta-klientu-apkalposanas-centri