Mēnešalga:
1020 EUR par pilnu likmi
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Viesītes vidusskola (reģistrācijas numurs 90000024205) Vaļņu ielā 7, Viesītē, Jēkabpils novadā aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU

Pretendentam izvirzītās prasības:

1. Speciālā pedagoga kvalifikācija un valsts valodas prasmes.

2. Mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana.

3. Prasme atpazīt, novērot, pētīt audzēkņu attīstības traucējumu ped. psiholoģiskās izpausmes;

4. Prasme veikt izglītojamo individuālo korekcijas darbu.

5. Prasme sekmēt izglītojamo sociālo un pedagoģisko integrāciju.

 

Galvenie amata pienākumi:

  1. Strādā  ar skolēniem, kuriem ir kāda veida fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības aizture; veic skolēna attīstības dinamikas izpēti; rūpējas par skolēnu drošību un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; īsteno izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši izglītības standartam, kā arī skolēna veselības stāvoklim un attīstības līmenim.
  2. Sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku u. c.), lai kopā analizētu skolēna problēmas un noteiktu atbilstošas mācību metodes to risināšanai.
  3. Palīdz skolēniem sagatavoties mācību stundām un ārpus klases pasākumiem, kā arī veidot pašapkalpošanās iemaņas; veic ar skolēniem individuālos vai grupu darbus, tādā veidā radot motivāciju mācīties.
  4. Sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai labāk izprastu skolēna uzvedību un problēmas, informējot tos par skolēna sekmēm un grūtībām skolā, lai kopīgi meklētu risinājumu problēmām.
  5. Piedalās izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un sanāksmēs, veic sava darba pašanalīzi; ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un saistošos normatīvos aktus un ētikas normas; aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām.

 

Algas likme - 1020 EUR par pilnu likmi (30 stundas) (atbilstoši Valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem). Darba slodze - 0,35 likmes ar atalgojumu 357 EUR.

Darba devējs piedāvā:

  1. Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātajiem 3 mēnešiem.
  2. Iespēju regulāri pilnveidot profesionālo pieredzi.
  3. Profesionālus, zinošus un pretimnākošus kolēģus.

Pieteikumam jāsatur:

  1. Dzīves gaitas apraksts CV.
  2. Augstāko izglītību un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

 Pieteikums līdz 2023.gada 20.decembrim jāiesniedz Viesītes vidusskolas kancelejā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e- pasta adresi skola@viesite.edu.lv. Tālrunis informācijai:29461906.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Viesītes vidusskola informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie  personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz