Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai, kura pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētā. 

Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina pabalsta pieprasītāja identitāti (izņemot gadījumus, ja personai nav piešķirts personas kods, personu apliecinošs dokuments nav izsniegts vai ir zudis) triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests):

  • rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu;
  • krīzes situāciju pamatojošus dokumentus (piemēram izziņa, akts, protokols);
  • citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

Ja ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, persona iesniedz sociālajā dienestā dokumentu, kas to apliecina.

Pabalstu ir tiesības pieprasīt pamatvajadzību nodrošināšanai:

  • katastrofu gadījumos;
  • citos no ģimenes (personas) gribas neatkarību apstākļu gadījumos, ja ģimene (persona) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem.

Pabalstu var pieprasīt triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas.

Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam. 

    Pabalstu krīzes situācijā uztura nodrošināšanai var piešķirt ne vairāk kā četras reizes kalendārajā gadā, izsniedzot talonu pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums. Viena talona vērtība ir 25 euro.

    Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207090).