Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām

GMI pabalstu piešķir tām personām, kuras atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par GMI līmeņa summas apmēru. 

Valsts noteiktais GMI slieksnis – pirmajai personai vai vienīgajai mājsaimniecībā – 109 euro, katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 76 euro.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Iesniegums GMI pabalstam iesniedzams Jēkabpils Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 2.stāvs, 210.kabinets), iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 65207092.