Dienesta nodrošināto īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju institūcijā (līdz 3 mēnešiem) pilngadīgajām personām var saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētas pilngadīgas personas:

  • pensijas vecuma personas, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā aprūpe;
  • personas ar invaliditāti, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā aprūpe.

Īslaicīgu sociālo aprūpi ārstniecības iestādē (līdz 1 mēnesim) var saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētas pilngadīgas personas, kuras 

  • nonākušas ārkārtas situācijā bīstamā veselības stāvokļa dēļ, 
  • trūcīgas un maznodrošinātas personas,
  • kā arī personas bez noteiktas dzīvesvietas, ja pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils pilsētā.

Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijā vai ārstniecības iestādē, personai nepieciešams iesniegt sociālo pakalpojumu sniedzējam vai ārstniecības iestādei primārās veselības ārsta izsniegtu izrakstu no medicīniskās ambulatorās kartes vai izrakstu no ārstniecības iestādes (izraksts derīgs 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība.

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijā vai ārstniecības iestādē personai ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām nodrošina diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām var saņemt:

  • pensijas vecuma personas,
  • personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas).

Pakalpojumu var saņemt, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām tiek veikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 02.04.2019 MK noteikumu Nr.138 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas Sociālo pakalpojumu nodaļā, (Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.st. 405.kab.).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērniem nodrošina diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Pakalpojumu (pamatojoties uz Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)var saņemt bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Dienesta nodrošināto īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju institūcijā bērniem var saņemt Jēkabpils pilsētā deklarētie bērni ar invaliditāti (līdz 30 dienām gadā) vai bērni, kuru vecāki sociālu apstākļu dēļ nespēj uzņemties viņu aprūpi (līdz 3 mēnešiem).

Lai bērns saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, bērna likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta izsniegts izraksts no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes par bērna veselības stāvokli (izraksts derīgums 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas).

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem (Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.st. 407.kab.).