Satiksmes aplis JĒkabpilī ar lūša attēlu

23.maijā Jēkabpils novada domes  sēdē deputāti apstiprināja Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam īstenošanas vidus termiņa uzraudzības pārskatu par 2021.-2023. gadu.

Jēkabpils novada attīstības programma 2021. – 2027.gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tas kalpo kā vadlīnijas novada attīstības politikas veidošanai, dažādu pašvaldības institūciju darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta veidošanai un investīciju piesaistei.

Attīstības programmas vidus termiņa uzraudzības (trīs gadu) pārskats tiek sagatavots vienu reizi programmas īstenošanas periodā – 2024.gadā. Vidus termiņa uzraudzības pārskats tiek strukturēts atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, rīcības virzieniem un to ietvaros noteiktajiem uzdevumiem un paredzētajiem pasākumiem. Vidus termiņa uzraudzības pārskatā tiek sniegts skaidrojums par Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildi, tiek novērtēts iznākuma rezultatīvo rādītāju, kā arī mērķa rezultatīvo rādītāju progress. Tiek sagatavoti secinājumi un priekšlikumi. Vidus termiņa uzraudzības pārskats ir pamats Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijai, un tas var būt pamats attīstības programmas grozījumu ierosināšanai. Atbilstoši domes lēmumam, informācija par 2021.-2023. gadu apstiprināšanu tiek ievietota valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Plašākā izklāstā ar programmas pārskatu, kā arī pievienotajiem pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā: Pašvaldība, Dome, Domes sēdes, Domes sēdes lēmumi, 2024.gada 23.maija Jēkabpils novada domes sēde, lēmums Nr.401.

Vairāk skatīt: https://www.jekabpils.lv/lv/domes-lemumi

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa