Ekskavators ceļ māla loksnes nostiprināšanai uz Jēkabpils dambja

27. janvāra Jēkabpils novada domes sēdē, janvāra plūdu seku novēršanas izdevumu apmaksai, avārijas seku likvidēšanai tika nolemts piešķirt papildus līdzekļus 800 000,00 euro (astoņi simti tūkstoši eiro) apmērā. Finansējumu paredzēts iekļaut 2023. gada pašvaldības budžetā, tāmē "Avāriju un tamlīdzīgu seku likvidēšanas līdzekļi".

Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars sēdē detalizētāk informēja par plūdu seku novēršanas izmaksu pozīcijām:

  • “Avārijas novēršanas darbi- dambja pastiprināšanā, tehnikas nomā, materiālu iegādē un visām veiktajām darbībām, lai saglābtu un pastiprinātu dambi - 220 tūkstoši eiro. Šajā pozīcijā viss vēl nav apkopots, un izmaksu apzināšana vēl turpinās.
  • Avārijas novēršanas darbiem veicamās ūdens atsūknēšanas no applūdušajām teritorijām izmaksas uz doto brīdi - 107 tūkstoši eiro.”

Šobrīd turpinās Jēkabpils aizsargdambja remonts un stiprināšana, lai uzlabotu tā noturību pret pavasara paliem. Tā kā ūdens ir atkāpies, tiek veikta dambja kritisko vietu nogāzes tīrīšana no ledus, bojāto vietu konstatēšana un remonts. Bojātās vietas stiprina ar bentonīta māla paklāju un rupjo dolomītu, lai novērstu ūdens caurplūdi caur dambi. Viens no kritiskajiem posmiem dambī ir orientējoši no “Katarses” līdz klosterim, otrs – Strūves parks, Pļaviņu iela 60 un Pļaviņu iela 58. 

K. Stars sacīja: “Darbu izmaksas šo vietu sakārtošanai precīzi varēs pateikt pēc [bojāto] vietu konstatēšanas un [bojājumu] apjoma noteikšanas. Izmaksas varētu būt no 160 līdz 380 tūkstošiem, atkarībā no apjoma”.

  • Avārijas seku likvidēšanā izskaloto Sakas salas ceļu remonts, atjaunošana – 117 tūkstoši eiro. Protams, summas vēl tiek precizētas, jo atsevišķas vietas, piem., lielais zemes izskalojums, vēl precīzi jāuzmēra. 
  • Avārijas seku likvidācija - Pļaviņu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana un lietus kanalizācijas remonts – 360 tūkstoši eiro. Šie darbi noteikti tiks veikti tikai pēc aizsagdambja būvdarbiem, jo diezgan operatīvi jāveic inženiertehniskā izpēte un jāizstrādā būvprojekts. 

K. Stars arī uzsvēra, ka pēc tam, šī gada laikā, ar valdības atbalstu ir jāpiesaista finansējums un jāveic avārijas remontdarbi – dambja nogāzes ar hidrobetona segumu izbūve, lietas kanalizācijas sistēmas sakārtošana, ūdens atsūknēšanas vietu izbūve - šo remontdarbu aprēķini ir veikti, un šajā dambja garumā kopumā ir 13 miljoni eiro. Būvprojekta izstrāde, inženiertehniskā izpēte ir 150-180 tūkstošu eiro robežās. 

Publiski izskanējusi informācija, ka Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno uz ministru kabinetu virzīt 5 miljonus. Par to, protams, turpināsies diskusijas un jautājums vēl tiks risināts. 


Šobrīd Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti apkopo šī gada janvāra plūdu seku novēršanas izdevumus un aprēķina pašvaldības īpašumiem nodarītos zaudējumus. Ņemot vērā speciālistu provizoriskos aprēķinus plūdu seku novēršanas izdevumu segšanai, kā arī hidrologu un meteorologu prognozes pavasara plūdu varbūtībai, šodien, 27. janvāra domes sēdē tika lemts par nepieciešamību piešķirt papildus līdzekļus avārijas seku likvidēšanai un iekļaut šī gada pašvaldības budžetā finansējumu līdz 800 000,00 euro.