Pabalstu piešķir Jēkabpils novadā deklarētām personām 

  • daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs;
  • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē:
  • trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs;
  • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir bērni ar invaliditāti vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja viņām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi un piešķir līdz katra semestra mācību beigām.

Pabalsta apmēru nosaka, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un klātienes un/vai attālināto mācību dienu skaitu. 

Pabalstu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem klātienes mācību laikā pārskaita izglītības iestādei, ja ēdināšanu nodrošina izglītības iestāde pati vai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

Pabalsta pieprasīšanai klātienē jāvēršas Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centros

 

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"