Nomas tiesību izsoles ES projektiem

Nomas tiesību izsoles ES projektiem

16.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils nomas tiesību trešās izsoles rezultātu.

            2020.gada 20.augustā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets) notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 daļas ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0169 8001, iznomājās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha un ražošanas ēku un būvju (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017) (turpmāk - Nomas objekts) nomas tiesību trešā izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā Nomas objekta nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma abpusējas parakstīšanas brīža ieguva SIA “Goldkorn”, reģistrācijas Nr.45403025238 par  nomas maksu 2500,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

16.09.2020.

Paziņojums par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesību otrās izsoles rezultātu.

            2020.gada 19.augustā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets) notika  nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesību otrā izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils nomas tiesības uz 15 gadiem no nomas līguma parakstīšanas brīža ieguva SIA “RN Komponents”, reģistrācijas Nr.45403054148 par  nomas maksu 900,00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

26.06.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod atkārtoti iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011534 Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010169 daļu ar kadastra apzīmējumu 560100101698001 un ražošanas ēkas un būves (piebraucamie ceļi, stāvlaukumi), kas tiks būvētas saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2017.gada 15.novembra būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-6050 (57/2017), rīkojot, trešo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

kiegelu-19-nomas-tiesibu-izsoles-noteikumi.docx

1-pielikums-objekta-raksturojums.docx

2-pielikums-nomas-liguma-projekts.docx

3-pielikums-pieteikums-dalibai-izsole.docx

4-pielikums-saimnieciskas-darbibas-informacija.docx

5-pielikums-atlauta-izmantosana.docx

6-pielikums-komerckilas-nosacijumi.docx

25.06.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpils un nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības iela 185, Jēkabpils, rīkojot, otro nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-otras-izsoles-noteikumi.docx

1-pielikums-nomas-objekta-raksturojums.docx

2-pielikums-nomas-liguma-projekts.docx

3-pielikums-pieteikums-dalibai-izsole.docx

4-pielikums-biznesa-plana-informacija.docx

27.01.2020. Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.30 "Par izsoles atzīšanu par nenotikušu" atzīta Jēkabpis pilsētas pašvaldības 2020.gada 22.janvārī rīkotā nekustamā īpašuma Brīvības iela 187 un Brīvības iela 185, Jēkakbpilī nomas tiesību izsole par nenotikušu, jo uz izsoli nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nebija  pieteicies neviens pretendents.

Izmaiņu datums 16.09.2020. 11:33