Statuss:
Realizētie

 

Eiropas sociālais fonds

Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Spēkā no 2016. gada 28.septembra līdz 2017. gada 9.novembrim

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti (28.09.2016. redakcija):

Atlases nolikuma 1. pielikums

Atlases nolikuma 2. pielikums

Atlases nolikuma 3. pielikums

Atlases nolikuma 4. pielikums

Atlases nolikuma 5. pielikums

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2015. gada 10. novembra noteikumi Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Papildu informācija:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi