Statuss:
Realizācijā esoši
Interreg Latvija-Lietuva

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats''

LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education”

Saīsinātais nosaukums: “Safe school”

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2020. - 30.10.2022.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 • Jēkabpils novada pašvaldība (Latvija)
 • Bauskas novada pašvaldība (Latvija)
 • Pakrojas rajona pašvaldības administrācija (Lietuva)
 • Jonišķu pamatskola “Saule” (Lietuva)

Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kas var apdraudēt skolēnu drošību abpus robežai.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Organizēti seši mācību cikli 180 izglītības speciālistiem;
 • Organizēti pieredzes apmaiņas semināri;
 • Organizēti astoņi mācību semināri par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā;
 • Organizētas četras treniņnodarbības, izmantojot drāmas metodi, kā mazināt vardarbību vienaudžu vidū;
 • Uzstādītas drošības pārvaldības iekārtas četru pašvaldību izglītības iestādēs (videonovērošanas kameras, satiksmes organizācijas regulatori, drošības nožogojumi).

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Rasti jauni risinājumi vardarbības problēmu mazināšanai skolās un sabiedrībā, kā arī palielināta vides drošība;
 • Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par drošu ceļu uz skolu;
 • Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par drošību interneta vidē;
 • Sagatavots saistošs buklets skolas vecuma bērniem par dažāda veida drošības ievērošanu;
 • Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par psihiskās veselības nozīmīgumu un emocionālo vardarbību;
 • Visi jaunizveidotie informatīvie materiāli ievietoti publiski pieejamā web bibliotēkā, ikvienam interesentam vēstot par drošas skolas pamatprincipiem un to ievērošanu;
 • Iecavā, Jēkabpilī, Pakrojā un Jonišķos noorganizētas vienas dienas orientēšanās sacensības skolas vecuma bērniem par tēmu “Droša skola ikvienam”.

Projekta kopējais finansējums: 452 585.75 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 384 697.86 EUR)

Jēkabpils novada pašvaldības finansējums: 90 002.34 (t.sk. ERAF finansējums 76 501.98 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/jekabpilslv/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

kampaņa
nometne
Nometne
video

28.09.2021. pabeigti žoga pārbūves darbi Rīgas ielā 200, Jēkabpilī, apkārt Jēkabpils 2.vidusskolas teritorijai (iepriekš Jēkabpils pamatskolas teritorija). Darbus veica uzņēmums SIA MT Sēta un to laikā tika pārbūvēti un rekonstruēti esoši žoga posmi, kā arī dažos posmos žogs tika uzstādīts no jauna. Pārbūves darbu kopējās izmaksas sastādīja 34482,51 EUR (ar PVN).

Darbi notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe School) ietvaros, lai rūpētos par drošu vidi skolas teritorijā.

Šī projekta ietvaros vēl plānots uzstādīt videonovērošanas sistēmu gan skolas iekštelpās, gan ārtelpās, kā arī 2022.gadā Jēkabpils novada pašvaldība plāno rīkot nometni Jēkabpils novada un projekta sadarbības partneru skolu audzēkņiem. Projekts turpināsies līdz 2022.gada 30.aprīlim.

 

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.euwww.europa.euhttps://www.facebook.com/jekabpilslv/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

Izsludināts iepirkums uz žoga pārbūves darbiem Rīgas ielā 200, Jēkabpilī!

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta  LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe School) ietvaros Rīgas ielā 200, Jēkabpilī plānota žoga pārbūve un rekonstrukcija. Šī projekta ietvaros plānota arī videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas skolas iekštelpās un teritorijā.

Pretendentiem iespējams pieteikties un iepazīties ar papildus informāciju šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56938

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.euwww.europa.euhttps://www.facebook.com/jekabpilslv/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

Atkārtoti izsludināts iepirkums par videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Rīgas ielā 200, Jēkabpilī!

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta  LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe School) ietvaros Rīgas ielā 200, Jēkabpilī plānota  plānota arī videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas skolas iekštelpās un teritorijā.

Pretendentiem iespējams pieteikties un iepazīties ar papildus informāciju šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61937

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.euwww.europa.euhttps://www.facebook.com/jekabpilslv/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

15.aprīlī tiešsaistes platformā Zoom norisinājās  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe School) projekta vadības grupas (PSG un PMG) sanāksme, kuras laikā tika apspriestas aktualitātes projektā starp visiem iesaistītajiem partneriem - Zemgales plānošanas reģions, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldības administrācija, Pakrojas rajona pašvaldības administrācija, Jonišķu pamatskola “Saule”.

Sanāksmes laikā tika pārrunāts projekta progress un finansiālie aspekti. Diskusijās iezīmējās tas, ka daudzas no projektā plānotajām aktivitātēm neizdodas realizēt un nākas pārcelt uz nākošajiem projekta īstenošanas periodiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Partneri uzsver, ka tas ir neliels sarežģījums, tomēr šobrīd vēl problēmas nav radušās, tā kā līdz projekta beigām vēl ir atlicis gads - projekts noslēgsies 2022.gada aprīlī.

Aktīvi norisinās infrastruktūras darbu iepirkšana, uzstādīšana un materiāli tehniskās bāzes aprīkošana visiem partneriem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība šajā projektā piedalās ar tādām aktivitātēm kā žoga labošana un uzstādīšana Jēkabpils pamatskolas teritorijā Rīgas ielā 200, Jēkabpilī, videonovērošanas sistēmas uzstādīšana iekštelpās un teritorijā Jēkabpils pamatskolai Rīgas ielā 200, Jēkabpilī. Kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta ietvaros plāno organizēt seminārus skolu pedagogiem par drošu vidi skolās, kā arī skolēnu nometni.

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/jekabpilslv/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

 

28.10.2020 Jēkabpils pilsētas pašvaldība organizēja tiešsaistes semināru visiem projekta partneriem par tēmu - Droša vide skolēniem un skolotājiem. Seminārā piedalījās gan projektu vadības grupa, gan iesaistīto projekta partneru pašvaldību skolu direktori, skolotāji un citi speciālisti, kas saistīti ar izglītības jomu.

Sanāksmes laikā tika pārrunāts projekta progress un aktivitātes.

Pēc tam sekoja speciālistu prezentācijas. Jēkabpils pilsētas pašvaldības piemērus izglītības jomā un drošas vides skolā nodrošināšanas praktiskos darbus prezentēja Jēkabpils pamatskolas direktores vietniece un skolotāja . Prezentācijā tika atspoguļota esošā situācija par drošu vidi skolā ne tikai no fiziskās drošības viedokļa, bet arī diskutējot par mentālo un garīgo drošības sajūtu skolas vidē. Tāpat arī citi speciālisti izteica savu redzējumu šajā sakarā un diskusijas rezultātā iezīmējās virzieni, kādos nepieciešams strādāt un attīstīties skolas personālam, lai uzlabotu drošību mācību iestādēs.

Par drošību uz ceļiem, ceļu satiksmes negadījumiem, to statistiku, kā arī tiesisko regulējumu prezentāciju sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija, skaidri norādot, ka statistikā ir uzskaitīti arī negadījumi tieši pie mācību iestādēm un tajos iesaistīto bērnu skaitu. Tika izteikti ierosinājumi drošības uzlabošanas jomā skolu apkārtējā teritorijā. Tāpat atzīmēja, ka projekta ietvaros izbūvētā žoga un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana būs vērtīgs pienesums drošības uzlabošanai Jēkabpils pamatskolas teritorijā.

Savukārt, jaunatnes lietu speciāliste prezentēja savu redzējumu par aktuālākajām jauniešu problēmām skolās, kā arī iespējamu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām drošibas uzlabošanas jautājumos.

Iesaistīto speciālistu diskusiju rezultātā tika nonākts pie daudziem vērtīgiem secinājumiem un padomiem par drošības uzlabošanu mācību iestādēs.

 

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/jekabpilslv/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.