zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 6897,00 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  – 6138,33 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldība  – 1758,67 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt Piksteres ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpes attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta aktivitāte

  1. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā tiks veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai tiks noteikts zivju krājumu raksturojums, tiks novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi.

Paredzamie rezultāti

  1. Veicot pētnieciskas darbības Piksteres ezerā, tiks sagatavota detalizēta atskaite par paveikto pētījumu, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.

2022. gadā Jēkabpils novada pašvaldība ar Zivju fonda finansiālu atbalstu īsteno trīs projektus zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai Jēkabpils novada ūdenstilpēs.

Divi 2022.gadā ar Zivju fonda atbalstu īstenojamie projekti ir saistīti ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstādi – tādi top Piksteres ezeram, Viesītes ezeram un Radžu ūdenskrātuvei. Šo projektu mērķis ir izstrādāt minēto ūdenskrātuvju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Viesītes ezeram un Radžu ūdenskrātuvei”  kopējās izmaksas 11495,00 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 1609,30 EUR. Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Piksteres ezeram” kopējās izmaksas ir 6897,00 EUR, no tiem Zivju fonds finansē 6138,33 EUR, bet Jēkabpils novada pašvaldība 1758,67 EUR. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā ir veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai noteikts zivju krājumu raksturojums, novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām  novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi. Izstrādātie zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi turpmākajos gados noteiks gan zivju resursu pavairošanas apjomus šajās ūdenskrātuvēs, gan nosacījumus ar kādiem tajās notiks citi ezera apsaimniekošanas pasākumi, tajā skaitā arī makšķerēšana.  

Projekta “Materiāli tehniskās bāzes papildināšana 2022.gadā zivju resursu aizsardzībai Jēkabpils novada ūdenstilpēs” vispārējais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu, tiešais mērķis - papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai. Īstenojot projekta mērķus ir iegādātas divas videonovērošanas sistēmas, kuras tiks uzstādītas Radžu ūdenskrātuvē, četri augstas izšķirtspējas binokļi, divas termokameras, četri LED lukturi, sešas meža kameras, divi hidrotērpi. Projekta kopējās izmaksas ir 25699,32 EUR, no tiem Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR.