Mēnešalga:
no 1730 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes pilsēta, Jēkabpils novads, LV-5208

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000024205) izsludina konkursu uz Aknīstes vidusskolas direktora amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

     1.       Plānot, organizēt un vadīt Iestādes darbu, un kontrolēt darbu izpildi atbilstoši Iestādes stratēģijai, misijai un mērķiem pašvaldības un sabiedrības interesēs.

 1.  Ierosināt ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi un apstiprināšanu izglītības jomā;
 2. Nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standarta prasībām;
 3. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu. Organizēt izglītības programmu satura, procesa un rezultātu kvalitātes izvērtēšanu;
 4. Sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu un realizēt iestādes darbību apstiprinātā budžeta apjomā.

Amata prasības: 

 1. Atbilstība Izglītības likuma 30.panta 4 daļas prasībām.
 2. Izglītība atbilstoša Izglītības likumā un. Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
 3. Vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 4. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 5. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.

Amata kompetences:

 1. Attiecību veidošana un uzturēšana.
 2. Plānošana un organizēšana.
 3. Konceptuālā domāšana.
 4. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 5. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 6. Komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu, interesantu  un dinamisku darbu profesionāļu komandā;
 2. Izaicinošus darba uzdevumus;
 3. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu no 1730 eiro apmēra
 4. Darba uzsākšanas laiks no 12.08.2024.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Aknīstes vidusskolas attīstības vīzija (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000).
 2. Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).
 3. Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
 4. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).
 5. Pašnovērtējums par jebkurām no Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.
 6. Apliecinājums, ka neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
 7. Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai var gūt pārliecību par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2024.gada 22.jūlijam Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads vai nosūtīt uz adresi Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jekabpils novads, LV-5201 vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi pasts@jekabpils.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz