Mēnešalga:
1800 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Attīstības pārvalde (reģistrācijas numurs 40900038701) aicina darbā Energopārvaldnieku

Darba pienākumu apraksts
1. Organizēt energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu J
ēkabpils novadā, saskaņā ar ISO 50001 standarta prasībām;
2. Uzturēt energopārvaldības rokasgrāmatu atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām;
3. Nodrošināt ikmēneša enerģijas patēriņa uzskaiti visās pašvaldības iestādēs;
4. Iesaistīties enerģijas resursu uzskaites platformas izstrādē;
5. Veikt patēriņu datu analīzi un to atbilstību līmeņa atzīmēm. Rīkoties neatbilstību identificēšanas gadījumā;
6. Veikt situācijas apzināšanu un apsekošanu par enerģijas patēriņa samazināšanu;
7. Veikt pašvaldības darbinieku apmācības praktiskai enerģijas patēriņa samazināšanai;
8.
Līdzdarboties Pašvaldības energoefektivitātes projektu īstenošanā;
9. Pildīt citus darba devēja norādījumus un dotos uzdevumus savas kompetences ietvaros.

10. Sniegt priekšlikumus Pašvaldības energoinfrastruktūras attīstības, pilnveidošanas vai uzturēšanas projektiem;

11. Piedalīties Jēkabpils novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādē, nodrošināt enerģētikas rīcības plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanu;

 

Prasības kandidātiem

1. Otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) – inženieris enerģētiķis, būvniecības inženieris, vai  siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris;

2. Spēja analizēt datus, identificēt problēmas un rast risinājumus;
3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
4. Labas angļu valodas zināšanas;
5. Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office;
6. Efektīvas plānošanas prasmes;
7. Prasmes pastāvīgi pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas;
8. Precizitāte;
9.Analītiskā domāšana;

10. Vismaz viena gada pieredze darbā ar energoefektivitātes projektu ieviešanu, energopārvaldības sistēmas izstrādē un uzturēšanā, kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana;

11. B kategorijas autovadītāja apliecība;

 

Mēs piedāvājam

1. Dinamisku un atbildīgu darbu;
2. Profesionālās izaugsmes iespējas;
3. Atalgojumu 1800 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
4. Ļoti plašu un izaicinājumiem bagātu darbības lauku;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2024. gada 16. jūlijam jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

 

Tālrunis informācijai: 29359849

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz