Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi. VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus.

VPVKAC sadarbība pakalpojumu sniegšanā noris ar 12 valsts iestādēm:

 • Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB),
 • Lauku atbalsta dienestu (LAD)
 • Nacionālo veselības dienestu (NVD)
 • Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA),
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP),
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA),
 • Uzņēmumu reģistru (UR),
 • Valsts darba inspekciju (VDI),
 • Valsts ieņēmumu dienestu (VID),
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA),
 • Valsts zemes dienestu (VZD),
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK).

Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami:

 • klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana),
 • pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”),
 • konsultācijas un palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā.

Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību, kā arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidiValsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. VPVKAC darbību regulē Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 „Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 90 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Jēkabpils novada VIESĪTES VPVKAC

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils. nov.

Telefons: 66954857 , 28680097

E-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada AKNĪSTES VPVKAC

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.

Telefons: 25445855 , 66954802

E-pasts: akniste@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada SALAS VPVKAC

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954845 , 27307602

E-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada RUBENES VPVKAC

Adrese: “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954865 , 65228160

E-pasts: rubeni@pakalpojumucentri.lv

Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

 • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni – lielākajai daļai pieprasītāko pakalpojumu), vai arī personas apliecība (eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts (atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai var būt nepieciešams arī aktivizēts e-paraksta sertifikāts), vai arī eParaksta viedkarte ar pieejas kodiem.

Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti, tāpēc iesakām iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu, kas atrodams, uzklikšķinot uz saites, kas iekļauta pakalpojuma nosaukumā.

PAKALPOJUMU SARAKSTS

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā un pilnvarotais e-pakalpojums („e-asistents”):

Klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana), pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”) un konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Vecākiem:

Bērna adoptētājiem:

Bērna aizbildņiem:

Sakarā ar slimību:

Sakarā ar invaliditāti un darbspēju zaudējumu:

Sakarā ar nāvi:

Jautājumos par sociālās apdrošināšanas iemaksām:

Darba attiecību izbeigšanas gadījumā:

Sakarā ar darba stāža trūkumu (ja nav tiesību saņemt valsts pensiju vai atlīdzību):

Vecuma pensijas jautājumos:

Klienta personas datu, kredītiestādes konta vai dzīvesvietas maiņas gadījumā:

 • Personas datu vai izmaksas adreses/konta maiņa (e-pakalpojums nav pieejams)

Izziņas un konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Jēkabpils novada vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Viesītē un Rubenē ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

 • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums;
 • VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu;
 • Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA, VID vai VZD.

Lai saņemtu pakalpojumu, vispirms klientam ir jāierodas klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot pasi, lai pieteiktos pakalpojumam. Speciālisti sazināsies ar VID, VSAA vai VZD darbinieku un noteiks konsultācijas laiku. Noteiktajā laikā, ņemot līdzi visus ar konkrēto jautājumu saistītos dokumentus notiks konsultācija tiešsaistē ar iestādes pārstāvi. Tas nozīmē, ka klients, atrodoties pie datora, varēs sarunāties un uzdot jautājumus VID, VSAA vai VZD darbiniekam un saņemt atbildes. Klientu apkalpošanas speciālists parūpēsies, lai konsultācija noritētu veiksmīgi.