Applūdis mājoklis

Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai krīzes situācijā

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošajiem  noteikumiem Nr.24 “Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā”, plūdos cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji (kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada pašvaldībā) var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu pabalsta krīzes situācijā saņemšanai, kas jāiesniedz triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. Veicot izvērtējumu dzīvesvietā, tiks ņemti vērā zaudējumi, kas nav saistīti ar mājokļa remontu.

Pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

Lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības cietušas plūdos, Jēkabpils novada pašvaldība izstrādājusi saistošos noteikumus mājokļa atjaunošanas pabalstam – Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošie noteikumi Nr.4 “Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, kas terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietis, bet ir atjaunojams. Pabalsts pieprasāms viena mēneša laikā pēc katastrofas.

Plūdos cietušo mājsaimniecību īpašniekiem tiks piešķirts pabalsts, kura apmērs tiks diferencēts, t.i. finansiālais pabalsts būs atkarīgs no plūdos cietušā mājas bojājumu apmēra.

Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu, pabalsta apmēru plūdu gadījumā nosaka šādā apmērā:

  • 3500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē virs 1 m no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;
  • 2500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē līdz 1 m mērot no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;
  • 1500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē dzīvojamās mājas 1. stāva grīdas līmenī. Šajā punktā noteikto pabalsta apmēru var piemērot, ja komisija konstatē, ka mājai ir bijis applūdis apdzīvojams vai ar inženierkomunikācijām aprīkots pagrabs.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc dzīvesvietas apsekošanas.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā", iedzīvotājiem, kuru īpašumi cieta plūdos, pašvaldība sniedz vēl vienu atbalstu – šim taksācijas gadam piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90 procentu apmērā. Iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā ar iesniegumu un lūgt veikt pārrēķinu sakarā ar to, ka mājoklis ir cietis plūdos.

 

Iesniegumu sniegšanas kārtība

Iesnieguma veidlapa pieejama Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā "Pakalpojumi". Iesniedzējs (viena no mājsaimniecības personām) iesniegumu mājokļa remontam vai nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai var iesniegt klātienē Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā (Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads) vai kādā no novada bibliotēkām, vai elektroniski nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz pasts@jekabpils.lv, savukārt iesniegumu pamatvajadzību nodrošināšanai krīzes situācijā var iesniegt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, 103.kab.) darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, nosūtīt pa pastu vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pastu: sd@jekabpils.lv.