Statuss:
Realizācijā esoši
Akniste

 

Projekta Nr. un nosaukums: "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā un Asares pagastā", Līguma Nr. 9.3.1.1/18/I/013

Fonda nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Atbalsta pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Īstenošanas laiks: no 24.10.2019. līdz  2021. gada 31. decembrim

Īstenošanas vieta: Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā un Asares pagastā

Projekta mērķis - nodrošināt personu ar GRT vajadzībām atbilstošu infrastruktūru un sociālos pakalpojumus, izveidojot dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļus Aknīstes novadā. 

Aktivitātes: Skolas ielā 9a, Aknīstē pārbūvēta divstāvu ēka, kuras pirmajā stāvā atradīsies dienas aprūpes centrs 15 personām un otrajā stāvā atradīsies grupu dzīvoklis 6 personām. "Rītos", Ancenē, Asares pagastā tiks izveidots grupu dzīvoklis 10 personām ar GRT. Abās teritorijās tiks labiekārtota teritorija un izveidotas autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 875 094,63

ERAF līdzfinansējums (EUR) 375 918,46

Valsts budžeta līdzfinansējums (EUR) 89 494,71

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (EUR) 14 002,23

Pašvaldības finansējums (EUR) 395 679,23

Akniste_Skolas_iela_9A
Ancenes stavvieta