Mēnešalga:
līdz 2441 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) pagarina pretendentu pieteikšanos uz konkursu uz izpilddirektora amatu

 

Izpilddirektora galvenie amata pienākumi:

 1. Koordinēt un kontrolēt padotībā esošo iestāžu un to vadītāju darbu;
 2. Organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku rīkojumu izpildi;
 3. Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 4. Nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību;
 5. Veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, domes lēmumos.

 Prasības pretendentiem:

 1. Vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība;
 2. Vismaz 3 gadu pieredze vadības darbā;
 3. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un /vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. Izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
 5. Izpratne par pašvaldības administrācijas darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par valsts pārvaldes iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 6. Zināšanas par iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un uzturēšanu iestādē;
 7. Zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
 8. Zināšanas un izpratne par Jēkabpils novada pašvaldības administratīvo teritoriju un tās  pārvaldību;
 9. Labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 10. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Izpilddirektora amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

1. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;

2. Plānošana un organizēšana;

3. Konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;

4. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

5. Komandas vadīšana un darbinieku motivēšana.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 2441 eiro apmērā;
 5. Darba uzsākšanas laiks - 2022.gada februāris

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi);

2. Dzīves gaitas apraksts CV;

3. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

4. Pašvaldības pārvaldības vīzijas un prioritātes izklāsts (līdz 2 lpp.)

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 31.janvārim jāiesniedz Jēkabpils novada Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

Tālrunis informācijai 65207411

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz