Mēnešalga:
1225 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Sociālais dienests (reģistrācijas numurs 40900038152) izsludina konkursu uz

Jēkabpils novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja amatu

Amata pienākumi: 

 •  Plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Nodaļas darbu, kā arī kontrolēt Nodaļai uzticēto uzdevumu savlaicīgu, kvalitatīvu un tiesisku izpildi.
 •  Sniegt atbalstu un sadarboties ar citām Dienesta struktūrvienībām savas kompetences ietvaros.
 •  Informēt pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību saņemt sociālo palīdzību un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas atbalstu.
 •  Izvērtēt sniegtās sociālās palīdzības kvalitāti, izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Dienesta vadītājam tās uzlabošanai.
 •  Novērtēt sociālās palīdzības atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un tās pieejamību, plānot un attīstīt to.
 •  Analizēt sociālo problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.
 •  Izstrādāt priekšlikumus pašvaldības saistošo noteikumu pilnveidošanai par sociālajiem pabalstiem, jaunu sociālās palīdzības pabalstu veidu ieviešanai.
 •  Analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu sociālajai palīdzībai.
 •  Sagatavot statistikas atskaites.
 •  Nodrošināt informācijas par Klientu, tā ienākumiem un materiālo stāvokli apkopošanu un saglabāšanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma  normas.
 •  Sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un nodrošināt to operatīvu piemērošanu Nodaļas darbā.

Prasības pretendentiem:

 • Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība (vēlams sociālajā darbā, ekonomikā, finansēs vai vadībā);
 • Iepriekšēja darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā 2 gadi;
 • Vēlama iepriekšēja darba pieredze vadības jomā;
 • Prasme analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā skatījumā, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt pasākumus to novēršanai;
 • Laba stratēģiskā plānošana, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Piedāvajam:

 • Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā organizācijā;
 • Neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Atalgojumu 1225 euro.   

Iesniedzamie dokumenti:

 • Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae), vēlams pēc Europass forrmas;
 • Izglītības dokumenti;
 • Motivācijas vēstule.

 Dokumentus iesniegt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunā iela 39 I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201) lietvedei (123. kabinets) vai parakstītus ar drošu  elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pastu: sd@jekabpils.lv līdz 2023. gada 28.aprīlim plkst. 14:00.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Jēkabpils novada Sociālais dienests informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.

 

   

Pretendentiem jāpiesakās līdz