NVO kontakti

NVO kontakti

Nosaukums, Juridiskā adrese Kontakti Darbības virziens

Sabiedriskā labuma organizācija "Vidusdaugavas NVO centrs", Brīvības iela 45, Jēkabpils,

LV-5201

Agita Pleiko

t. 29449622

epasts: nvoresursi@inbox.lv

 

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba veicināšana; apmācības, konsultācijas; saiknes starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību veidošana; invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā veicināšana, iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

Jēkabpils Invalīdu biedrība

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

 

 

Invalīdu interešu aizstāvība, brīvā laika organizēšana

Jēkabpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Brīvības iela 87, Jēkabpils, LV 5201

Egils Strauts
T. 9478607; 65233263

Ugunsdrošības profilakse un ugunsgrēku dzēšana

Biedrība "Izglītības Iniciatīvu centrs"

Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV 5202

Daiga Zaķe 
T. 65235635
e-pasts: iic.daiga@gmail.com 
www.iic.lv
Pedagogu tālāk izglītošana, izglītotas, pilsoniskas sabiedrības veidošana un sabiedrības integrācijas veicināšana

Jēkabpils pensionāru biedrība "Sasaiste"

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Biruta Jemeļjanova
T. 29213698

e-pasts: sasaiste@inbox.lv

Pensionāru interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana,
Sabiedrības integrācija

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība

 Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

  Pensionāru interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana

Latvijas Sarkanā krusta  Jēkabpils  komiteja

Rīgas iela 201, Jēkabpils

 

Kaspars Skruzmans

t. 26463489

e-pasts:

lsk.jekabpils@redcross.lv

Labdarības pasākumi, donoru kustība

Jauniešu klubs „13.pirmdiena”

 Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Lilija Ražinska
T. 65231284

e-pasts: lilija67@inbox.lv

Jauniešu iesaistīšana sabieriskajā dzīvē, diskusiju un citu pasākumu organizēšana

Biedrība "Latvijas Mazpulki" biedrība " Jēkabpils BJC mazpulks"

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Sandra Āriņa T. 65231284   www.mazpulki.lv

e-pasts: bjcmazpulks@inbox.lv

Jaunatnes izglītošana un audzināšana

Latvijas politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa

 Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Maruta Līce

T. 65235546, 26603059

e-pasts: maruta.lice@inbox.lv

Represēto tiesību aizsardzība

Invalīdu apmācības un dienas centrs “Ausma”

Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, LV 5201

Valdis Strods

T.28311319

e pasts: sidlavs@inbox.lv ,

iadcausma@inbox.lv

Sekmēt invalīdu integrāciju sabiedrībā

Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa

 Brīvības 45, Jēkabpils, LV 5201

Tamāra Brūvere

t.26226626

Interešu aizstāvība, sabiedrfiskās aktivitātes, patriotiskā audzināšana

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”

Palejas iela 5, Jēkabpils, LV – 5202

Inita Zarkeviča

T. 27040603
e-pasts: kpk.tilts@gmail.com

 

Ģimenes un personības pašizaugsmes, pašiniciatīvas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana.

Sociālo pakalpojumu sniegšana.

Sabiedrības veselības veicināšana.

https://www.facebook.com/KPK.TILTS/

www.kpktilts.lv

„Biedrība Jēkabpils mantojums”

 Brīvības 231-1, Jēkabpils,

 LV- 5201

Jānis Zeps, t. 28822459

Renāte Lenša, t. 26233225

e-pasts: jekabpilsmantojums@gmail.com

Vides, dabas objektu, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, izpētes, saglabāšanas, popularizēšanas, aizsardzības veicināšana Jēkabpilī un apkārtnē.

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa

 Aldaunas iela 7, Jēkabpils, LV 5201

Valija Cīrule
T. 26089356

e-pasts: cirulitis5@inbox.lv

Palīdzības sniegšana slimniekiem, konsultācijas

Jēkabpils krievu biedrība  “Rodņik”

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Nataļja Čehova 
T. 65236020; 25967420
e-pasts: nchehova@inbox.lv
http://rodnik-jekabpils.blogspot.com/
Krievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Poļu kultūras biedrība "RODACY"

Viestura iela 38a-21, Jēkabpils, LV 5201

Ganurina Gončarova
T. 26483571

e-pasts: rodacylotwa@inbox.lv

Poļu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana
Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR"
Kaļķu iela 7A , Jēkabpils, LV 5201

Vladimirs Demčenko (tālr.29462178, e-pasts: vladem@inbox.lv)
 

Ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Jēkabpils ebreju kopiena

Andreja Pormaļa iela 44, Jēkabpils, LV 5201

Raja Ļegkodimova
T. 65223822   www.jews.lv/lv/
 Nacionālās pašapziņas uzturēšana, kultūras un tradīciju saglabāšana, vēstures pieminekļu apzināšana

Baltkrievu biedrība

"Spatkanne"

Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV- 5201

 

Baltkrievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Sporta klubs „T.K.D.”

 Viestura iela 38c-6, Jēkabpils, LV 5201

Jurijs Jeršovs
T. 29678692
www.btka.lv
 Iedzīvotāju iesaistīšana Tekvon-do un citu sporta veidu apguvē profesionālu treneru vadībā, sacensību organizēšana

Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije”

Andreja Pormaļa 28, Jēkabpils, LV 5201

Valērijs Plotņikovs
T. 29197301
www.belovodije.com
 Sekmēt vecticībnieku reliģisko, kultūras, garīgo un tikumisko vērtību popularizēšanu, vecticībnieku integrāciju sabiedrībā

Biedrība "Jēkabpils Uzņēmēju biedrība"

A.Pormaļa iela 14,

Jēkabpils, LV- 5201

Armands Lībietis

T.29110554

e-pasts: jub.jekabpils@inbox.lv

www.jekabpilsuznemeji.lv

Jēkabpils pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām; uzņēmēju savstarpējās sadarbības  un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.

Radošā apvienība „ALLA PRIMA“

 Nameja iela 20 - 17, Jēkabpils, LV 5201

Jolanta Ābele
T. 29414900
Mākslas tradīciju atjaunošana, mākslinieciskās darbības pieredzes popularizēšana, jaunrades spēju attīstīšana

Biedrība "4.siena"

Brīvības iela 286B - 5, Jēkabpils, LV-5201

Mētra Štelmahere

T. 28347944

Biedrības mērķis ir apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos kultūras, neformālās izglītības un mūžizglītības norišu veicināšanā un popularizēšanā:

Biedrība "In&Ga"

Dambja iela 19, Jēkabpils

Ina Gelecka

t.28348078 

i_gelecka@inbox.lv 

Atbalstīt un veicināt dažādu vecuma grupu aktivitātes mākslas, kultūras un sporta dzīvē; organizēt radošās darbnīcas, plenērus, nometnes, neformālās izglītības kursus, izstādes, pieredzes apmaiņu.

MC  Brīvības Gari

 Avotu iela 6b, Jēkabpils, LV 5201

Erlends Gadzāns
T. 26041310
www.mc-brivibasgari.lv
 Veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Jēkabpils nodaļa

 Krasta iela 61-88, Jēkabpils, LV 5202

Egita Kazarjane
T. 65221618   www.lmsa.lv

Slimnieku aprūpe

Māmiņu biedrība "Atspulgs"

Juridiskā adrese: Viestura iela 38a-71, Jēkabpils​​​​​​ 

Svetlana Iftodija

e-pasts: m.b.atspulgs@inbox.lv 
Tāls.28342026; 20323834

Māmiņu un bērnu interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā, atbalsta sniegšana krīzes situācijās nonākušajām un vientuļajām māmiņām; bērnu un māmiņu radošā potenciāla attīstīšana, lietderīgu brīvā laika pavadīšana.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS"

Rīgas iela 150, Jēkabpils

Nadežda Balode

Tālr. 22312018
e pasts: domusbiedriba@gmail.com mājaslapa: www.domusatbalsts.lv

Bērnu tiesību aizsardzība, profesionāla atbalsta sistēma un starpinstitucionāla sadarbība, sniedzot atbalstu ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem; sociālās palīdzības un krīzes centra pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām; noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu interešu aizstāvība.

 " Career and hobby education" (ex "Deju studija VFSports")
Ķieģeļu iela 13b-28, Jēkabpils, LV 5202

Vitālijs Filipskis T. 29867324
e-pasts: filipskisvitalijs@inbox.lv

www.psyho.lv

Mūsdienu deju un aktīva dzīvesveida popularizēšana. Atbalstīt personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

"JK NAMS JAUNIEŠU KLUBS"

Bebru iela 3-15, Jēkabpils, LV 5201

Žanna Ivanova                          

T. 29140037,29779036

e-pasts:  zhannajc@inbox.lv

 Jauniešu brīvā laika organizēšana

Jēkabpils ROTARI klubs

Pasta iela 23, Jēkabpils, LV 5201

Gvido Liepiņš

T. 229283474

 Labdarības organizēšana, kalpošana sabiedrībai

Biedrība "Teātra un deju studija "Experiment""

Draudzības iela 24-8, Jēkabpils, LV-5201

Linda Markelova

T.26007132 vestnik.star@inbox.lv 

Attīstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo aktiermeistarību un deju prasmes, kultūru un tikumību, veicināt garīgo un intelektuālo izaugsmi; popularizēt Latvijā un ārvalstīs teātra un dažādu dejas virzienu mākslu, sekmēt bērnu, jauniešu un pieaugušo veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; sadarboties ar pašvaldībām, valsts un pašvaldību uzņēmumiem u.tml.
Jēkabpils Galda Hokeja Klubs "PLUS"

 

Kristaps Zarinieks
T. 28350541, 28348255, 26985902

e-pasts: jekabpils.ghk@inbox.lv

Jauna sporta veida popularizēšana, sportistu sagatavošana, brīvā laika lietderīga pavadīšana

Mednieku biedrība "Bebris"

Siliņu iela 34, Jēkabpils,           LV 5201

Vladimirs Drozds  

Mednieku biedrība "VIDSALIETIS"

Siguldas iela 2, Jēkabpils, LV 5202

Agris Alands  

Viss sportam

Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV 5201

Liene Dišlere Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meisterības izaugsmi.
Biedrība "Sēlijas novada tautskola" Brīvības 203, Jēkabpils, LV 5201 Leone Pauniņa T. 29485496  

Vides un tūrisma attīstības Klubs "SĒLIJA"

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Rasma Draška T.27759808

e-pasts: klubsselija@inbox.lv

Vides un tūrisma attīstības projektu realizācija

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”

 R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201

Zanda Lamba Bērnu izglītības interešu aiztāvība

Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

Ivars Pleiko T. 29449622

e-pasts: videsveseliba@inbox.lv

Vides izglītība un iniciatīvas, koordinācija

Biedrība „Izglītības projekti”

Bebru iela 57, Jēkabpils, LV 5202

Kristīne Liepiņa   T.29164099                           e-pasts: ip@tvnet.lv

Pieaugušo izglītība, demokrātiskas, iekļaujošas un pilsoniskas sabiedrības veidošana

Klubs "Dzintra"

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV 5201

Dzintra Siliņa T. 26687978

Sieviešu iesaistīšana sabiedrības pārvaldē un aktivitātēs

Biedrība "Pirmā avēnija"

Krustpils pagasta padome "Spuņģēni" ,Jēkabpils rajons

Inita Zarkeviča

T.29516749

e-pasts: inita.zarkevicha@inbox.lv

 

Sēļu kultūras biedrība

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201

Vita Talla

T.65231284, 29508939

e-pasts: vita.talla@inbox.lv

Kultūras tradīciju popularizēšana

Zemgales NVO atbalsta centrs

Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001

Uldis Dūmiņš

T. fakss :63021910,

 e-pasts: znvoc@apollo.lv

NVO atbalsts Zemgalē, pilsoniskā sabiedrība

Sporta klubs MUSTANGS

 Meliorācijas iela 14, Jēkabpils, LV-5200

 Normunds Pastars

  T.26165832

e-pasts: mustangs.jekabpils@inbox.lv

 Sporta attīstības veicināšana, sacensību organizēšana

Kara veterānu atbalsta biedrība "Pamjatj"

Rīgas iela 216a
Jēkabpils, LV-5202

Lidija Anosova
T. 65236305
Mob.t. 29813112
Kara veterāniem veltīto pasākumu organizēšana, kara veterānu konsultācijas

Jēkabpils Latviešu biedrība

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī, LV - 5201

 

Latvijas kā nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību saglabāšana

 

Romu Savienība

Salamandras iela 8-2,
Rīga, LV 1024

Sandra Aleksandrova

 

Čigānu tautības iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšana, kultūras attīstība, socioloģisko pētījumu veikšana, attīstība, integrācijas veicināšana

Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valde

 Bebru iela 28–14, Jēkabpils, LV 5200

www.lnbrc.lv

Neredzīgo interešu aizsardzība, pašpalīdzības pasākumu organizēšana

 

Vidusdaugavas mežizstrādes un kokapstrādes apvienība,

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, LV 5201

Andris Cielavs
T. 29255207

Kokapstrādes uzņēmumu interešu apvienošana, aizstāvēšana, investīcijas projektu sagatavošana

Attīstības aģentūra "Pieci"

Jaunā iela 22-48, Jēkabpils, LV 5201

Dzintra Anspoka
T. 26891826

www.aapieci.lv e-pasts: info@aapieci.lv

Projektu un interaktīvu mācību programmu izstrāde, pasākumu organizēšana aktīvai atpūtai, Mūžizglītība, Psiholoģiskais atbalsts, Juridiskais atbalsts, Veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, Sabiedrības integrācija

Biedrība "Emanuēls"

 Viesītes iela 45 - 9 Jēkabpils, LV 5201

Marina Sporāne

T. 29805612

e-pasts: emanuels@inbox.ru

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Izmaiņu datums 07.01.2021. 15:01