Statuss:
Realizācijā esoši
Atver Sirdi Zemgalē

PROJEKTS “Atver sirdi Zemgalē”

Programma: Izaugsme un nodarbinātība.

Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2 „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona Deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību (pēc 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas - 6 Zemgales reģiona pašvaldībām), diviem valsts sociālās aprūpes centriem un astoņām bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā:

  1. 545 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 630 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
  2. Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
  3. 521 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (465), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (199).
  4. 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 53 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā
  5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
  6. Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions. 

Projekta plānotais ieviešanas laiks: no 2015. gada 1.jūlija (līgums par īstenošanu noslēgts 2015.gada 8. decembrī) līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas:  9 756 350,00 EUR, no kuriem 86,69% ir ESF līdzfinansējums (8 457 897,43 EUR) un 13,31% Valsts budžeta finansējums (1 298 452,57 EUR)

Atbildīgā persona: Jēkabpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Kristīne Kozuliņa-Kozlāne, e-pasts: kristine.kozulina-kozlane@jekabpils.lv

Projekta mājaslapa: atversirdi.lv


Kas ir deinstitucionalizācija (DI)?

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. Tās mērķis – radīt iespēju dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Galvenās DI mērķa grupas ir bērni, kas mitinās iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasnieguši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Attēls
Attēls
Foto_atver_sirdi_04.08.2021
Kurzeme_visiem
Kurzeme_visiem
Kurzeme_visiem
Kurzeme_visiem
Kurzeme_visiem
inga un ingus
Pieredzes apmaiņa
Ilzes pagaidu mājas
Elīna
Nometnes
Bauskas_bernu_nams
Zemgales_pakalpojumi
Atbalsts ģimenēm
Pasākumi skolās
Grupu dzivokli1
aicinājums lietot sociālos pakalpojumus
papardes zieds
komandas dalība
Nometnes 2023
DII1
Nometne_2023_1906
Videostāsti
Diskusija!
Noslēguma pasākuma foto